โครงการบริการวิชาการ สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
แบบฟอร์มลงทะเบียน      แสดงหลักสูตรที่เปิดอบรม      -สำหรับผู้ดูแลระบบ-     
แบบฟอร์ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม / สัมมนา
 
:: กรุณาระบุหลักสูตรที่ต้องการลงทะเบียน ::    
เลือกประเภทหลักสูตร กรุงเทพและปริมณฑล   ภูมิภาค
เลือกหลักสูตร

:: ข้อมูลการลงทะเบียน ::
1. คำนำหน้าชื่อ : ชื่อ - นามสกุล : อายุ : ปี
2. วุฒิการศึกษาขั้นสุดท้าย : จาก :
3. สถานที่ทำงาน : ตำแหน่งงาน :

 เลขที่ : ซอย : ถนน :

 ตำบล/แขวง : อำเภอ/เขต : จังหวัด :

 รหัสไปรษณีย์ : โทร : โทรสาร (FAX) :

 โทรศัพท์มือถือ : E-mail Address :
4. ขอสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร :
 สถานที่อบรม : ค่าลงทะเบียน : บาท
5. วัน/เดือน/ปี ที่อบรม :
6. ท่านทราบข่าวการอบรมจาก
จดหมายข่าวการอบรมของสถาบัน
         เว็บไซด์ของสถาบัน                      อื่น ๆ.......................................... .
7. ท่านยินดีให้สถาบันส่งข่าวการอบรมทาง
จดหมาย
         E-mail Address : (โปรดระบุ E-mail Address)..........................................................................................................................
8. ชำระเงินโดย :
เงินสด / แคชเชียร์เช็ค
โอนเงินเข้าธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยท่าพระจันทร์ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
     ชื่อบัญชี สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เลขที่บัญชี 114-220817-0
    และได้ส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินมาพร้อมกับใบสมัครนี้ทาง โทรสาร 02-2257517 โทร. 02-6133820-5
  
**การสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ได้รับใบสมัครและได้รับเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเท่านั้น**
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 5 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในเวลาราชการ 08.30-16.30 น.) sermtham@tu.ac.th หรือ โทร. 02-6133822-5 โทรสาร (FAX) 02-2257517, 02-2264395