โครงการบริการวิชาการ สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
แบบฟอร์มลงทะเบียน      แสดงหลักสูตรที่เปิดอบรม      -สำหรับผู้ดูแลระบบ-     
ลำดับ ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ จำนวนที่รับ วันที่ สถานที่จัดอบรม ค่าลงทะเบียน
1  Effective Presentation and Meeting in English for Global 7 40   23 ก.ย. 2562 - 25 ก.ย. 2562  โรงแรมนารายณ์ 8200
2  Effective Presentation Technique เทคนิคการนำเสนอย่างมีประสิทธิภาพ 65 40   18 พ.ย. 2562 - 20 พ.ย. 2562  โรงแรมนารายณ์ 7,700
3  EQ-AQ การเสริมสร้างประสิทธิภาพและความสำเร็จในการทำงาน 44 40   03 ก.ย. 2562 - 04 ก.ย. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
4  กลยุทธ์การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (TRAIN THE TRAINER) 27 40   20 พ.ย. 2562 - 21 พ.ย. 2562  โรงแรมนารายณ์ 7,200
5  กลยุทธ์และเทคนิคการตัดสินใจและแก้ปัญหาของนักบริหาร 82 40   03 ก.ย. 2562 - 04 ก.ย. 2562  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 6,200
6  กลยุทธ์และเทคนิคการตัดสินใจและแก้ปัญหาของนักบริหาร 83 40   16 ธ.ค. 2562 - 17 ธ.ค. 2562  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 6,200
7  การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษสู่ความสำเร็จยุค THAILAND 4.0 15 40   21 ส.ค. 2562 - 22 ส.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
8  การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและการสร้างคุณค่าในการบริการ (CRM) 36 40   04 พ.ย. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2,900
9  การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในภาครัฐ 25 40   03 ต.ค. 2562 - 04 ต.ค. 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
10  การบริหารความหลากหลายของบุคลากรภายในองค์การ (Diversity Management) 2 40   24 ก.ย. 2562 - 25 ก.ย. 2562  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 6,200
11  การบริหารความหลากหลายของบุคลากรภายในองค์การ (Diversity Management) 3 40   17 ธ.ค. 2562 - 18 ธ.ค. 2562  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 6,200
12  การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารสายงาน (HRM for Line Manager) 3 40   26 ส.ค. 2562 - 28 ส.ค. 2562  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 9,900
13  การประเมินผลการลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ROI on HRD) 4 40   20 ก.ย. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2,900
14  การปรับปรุงกระบวนงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 9 40   07 พ.ย. 2562 - 08 พ.ย. 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
15  การพัฒนาการคิดเชิงบวกเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน 23 40   21 ต.ค. 2562 - 22 ต.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
16  การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) 51 40   04 พ.ย. 2562  โรงแรมนารายณ์ 3,700
17  การพัฒนาความคิดเชิงรุกด้วยทัศนคติบวก 33 40   29 ส.ค. 2562 - 30 ส.ค. 2562  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 6,200
18  การพัฒนาความคิดเชิงรุกด้วยทัศนคติบวก 34 40   25 พ.ย. 2562 - 26 พ.ย. 2562  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 6,200
19  การพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) 53 40   10 ก.ย. 2562 - 11 ก.ย. 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
20  การพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) 54 40   12 ธ.ค. 2562 - 13 ธ.ค. 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
21  การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 31 40   28 ต.ค. 2562 - 29 ต.ค. 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
22  การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชน 86 40   08 ต.ค. 2562 - 09 ต.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 5,600
23  การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชน 87 40   19 ธ.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 5,600
24  การพัฒนาบุคลิกภาพและสร้างศักยภาพสู่ความสำเร็จ 7 40   30 ต.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
25  การพัฒนาระบบคิดและความคิดสร้างสรรค์ 64 40   13 พ.ย. 2562 - 14 พ.ย. 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
26  การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 8 40   05 ก.ย. 2562 - 06 ก.ย. 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
27  การสร้างความสุขในสถานที่ทำงานเพื่อความสำเร็จของงาน (Happy Workplace) 10 40   05 พ.ย. 2562 - 06 พ.ย. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
28  การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 14 40   15 พ.ย. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2,900
29  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 27 40   12 ก.ย. 2562 - 13 ก.ย. 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
30  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 28 40   28 พ.ย. 2562 - 29 พ.ย. 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
31  งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 45 40   05 พ.ย. 2562 - 06 พ.ย. 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
32  จิตวิทยาการพัฒนาวินัยและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 6 40   23 ธ.ค. 2562 - 24 ธ.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
33  เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ เชียงใหม่ - 50   04 พ.ย. 2562 - 05 พ.ย. 2562  โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ 6,200
34  เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ 43 40   05 ก.ย. 2562 - 06 ก.ย. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
35  เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ 44 40   25 พ.ย. 2562 - 26 พ.ย. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
36  เทคนิคการเขียนหนังสือติดต่อราชการและธุรกิจ เชียงใหม่ - 50   07 พ.ย. 2562 - 08 พ.ย. 2562  โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ 6,200
37  เทคนิคการเขียนหนังสือติดต่อราชการและธุรกิจ 39 40   12 ก.ย. 2562 - 13 ก.ย. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
38  เทคนิคการเขียนหนังสือติดต่อราชการและธุรกิจ 40 40   28 พ.ย. 2562 - 29 พ.ย. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
39  เทคนิคการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 31 40   28 ต.ค. 2562 - 30 ต.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 6,600
40  เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างมืออาชีพ 43 40   11 พ.ย. 2562 - 12 พ.ย. 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
41  เทคนิคการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 28 40   16 ต.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2,900
42  เทคนิคการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 29 40   11 ธ.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2,900
43  เทคนิคการเป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการมืออาชีพ 27 40   03 ธ.ค. 2562 - 04 ธ.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
44  เทคนิคการเป็นวิทยากรนำและสร้างสรรค์กิจกรรมอย่างมืออาชีพ 10 40   28 ส.ค. 2562 - 29 ส.ค. 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
45  เทคนิคการเป็นวิทยากรนำและสร้างสรรค์กิจกรรมอย่างมืออาชีพ 11 40   06 พ.ย. 2562 - 07 พ.ย. 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
46  เทคนิคการฝึกสอนแนะนำงาน (COACHING TECHNIQUE) 30 40   17 ต.ค. 2562 - 18 ต.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
47  เทคนิคการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 20 40   16 ก.ย. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2,900
48  เทคนิคการให้บริการที่ประทับใจ 36 40   19 ธ.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
49  แนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตาม พ.ร.บ.และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 เชียงใหม่ - 50   07 พ.ย. 2562 - 08 พ.ย. 2562  โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ 6,200
50  ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 เชียงใหม่ - 50   09 พ.ย. 2562  โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ 3,700
51  ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 5 58   14 ก.ย. 2562  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 3,700
52  ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 6 40   23 พ.ย. 2562  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 3,700
53  มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในการทำงาน 159 40   18 พ.ย. 2562 - 19 พ.ย. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
54  ยุทธศาสตร์การวัดความสำเร็จขององค์กร KPI 52 40   12 ธ.ค. 2562 - 13 ธ.ค. 2562  โรงแรมรอยัลเบญจา 6,200
55  รู้ทันการตลาดยุคใหม่เพื่อพิชิตยอดขาย 3 40   07 พ.ย. 2562  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 3,700
56  ศิลปะการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development) 30 40   10 ต.ค. 2562 - 11 ต.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
57  ศิลปะการพัฒนาหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 83 40   04 ก.ย. 2562 - 05 ก.ย. 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
58  ศิลปะการพัฒนาหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 84 40   11 ธ.ค. 2562 - 12 ธ.ค. 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
59  สุดยอดเลขานุการมืออาชีพ 21 40   13 พ.ย. 2562 - 14 พ.ย. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
60  ออกแบบ Infographic อย่างไรให้โดนใจอย่างสร้างสรรค์ด้วย PowerPoint 3 40   21 พ.ย. 2562 - 22 พ.ย. 2562  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 6,200
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 5 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในเวลาราชการ 08.30-16.30 น.) sermtham@tu.ac.th หรือ โทร. 02-6133820-3 โทรสาร (FAX) 02-2257517, 02-2264395