โครงการบริการวิชาการ สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
แบบฟอร์มลงทะเบียน      แสดงหลักสูตรที่เปิดอบรม      -สำหรับผู้ดูแลระบบ-     
ลำดับ ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ จำนวนที่รับ วันที่ สถานที่จัดอบรม ค่าลงทะเบียน
1  Effective Presentation Technique เทคนิคการนำเสนอย่างมีประสิทธิภาพ 63 50   26 พ.ย. 2561 - 28 พ.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 7500
2  กลยุทธ์การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (TRAIN THE TRAINER) 23 50   07 พ.ย. 2561 - 08 พ.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 7000
3  กลยุทธ์และเทคนิคการตัดสินใจและแก้ปัญหาของนักบริหาร 80 40   05 มี.ค 2562 - 06 มี.ค 2562  โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ 6,200
4  การเขียนหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร เชียงใหม่ 1 50   08 พ.ย. 2561 - 09 พ.ย. 2561  โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 6000
5  การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและการสร้างคุณค่าในการบริการ (CRM) 34 50   14 พ.ย. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2800
6  การบริหารความสี่ยงและการควบคุมภายในภาครัฐ 22 40   17 ธ.ค. 2561 - 18 ธ.ค. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
7  การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในภาครัฐ 23 40   05 มี.ค 2562 - 06 มี.ค 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
8  การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในภาครัฐ 24 40   18 มิ.ย 2562 - 19 มิ.ย 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
9  การบริหารโครงการ 70 40   13 ก.พ. 2562 - 15 ก.พ. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 6,600
10  การบริหารโครงการ 71 40   19 มิ.ย 2562 - 21 มิ.ย 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 6,600
11  การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง 19 80   25 ก.พ. 2562 - 05 เม.ย 2562  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 65,000
12  การพัฒนาการคิดเชิงบวกเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน 20 50   29 ต.ค. 2561 - 30 ต.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
13  การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) 48 50   01 พ.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 3500
14  การพัฒนาความคิดเชิงรุกด้วยทัศนคติบวก 31 50   21 พ.ย. 2561 - 22 พ.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
15  การพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) 51 40   18 ธ.ค. 2561 - 19 ธ.ค. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
16  การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย เชียงใหม่ 1 50   07 พ.ย. 2561 - 08 พ.ย. 2561  โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 6000
17  การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 28 40   12 ธ.ค. 2561 - 13 ธ.ค. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
18  การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชน 83 50   11 ธ.ค. 2561 - 12 ธ.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 5500
19  การพัฒนาระบบคิดและความคิดสร้างสรรค์ 61 40   15 พ.ย. 2561 - 16 พ.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
20  การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 7 40   23 เม.ย 2562 - 24 เม.ย 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
21  การสร้างความสุขในสถานที่ทำงานเพื่อความสำเร็จของงาน (Happy Workplace) 8 50   08 พ.ย. 2561 - 09 พ.ย. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
22  การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 11 50   30 พ.ย. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2800
23  การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารโดยใช้หลักการ 7 Plus Habits 22 40   06 พ.ย. 2561 - 07 พ.ย. 2561  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 6000
24  งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 43 50   21 พ.ย. 2561 - 22 พ.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
25  จิตวิทยาการพัฒนาวินัยและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 4 50   20 ธ.ค. 2561 - 21 ธ.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
26  เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ เชียงใหม่ 1 50   12 พ.ย. 2561 - 13 พ.ย. 2561  โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 6000
27  เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ 40 40   15 พ.ย. 2561 - 16 พ.ย. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
28  เทคนิคการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 28 40   17 ธ.ค. 2561 - 19 ธ.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 6500
29  เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างมืออาชีพ 41 50   07 พ.ย. 2561 - 08 พ.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
30  เทคนิคการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 24 50   31 ต.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2800
31  เทคนิคการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 25 50   13 ธ.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2800
32  เทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เชียงใหม่ 1 50   05 พ.ย. 2561 - 06 พ.ย. 2561  โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 6000
33  เทคนิคการบริหารการเปลี่ยนแปลง ( Change Management) 15 40   27 พ.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 3500
34  เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ 59 40   14 ธ.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2800
35  เทคนิคการเป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการมืออาชีพ 24 50   03 ธ.ค. 2561 - 04 ธ.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
36  เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ KM/LO ให้มีคุณค่าแก่องค์กร 18 40   05 ก.พ. 2562 - 06 ก.พ. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
37  เทคนิคการให้บริการที่ประทับใจ 33 40   06 ธ.ค. 2561 - 07 ธ.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
38  แนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม พ.ร.บ.และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 เชียงใหม่ 1 50   05 พ.ย. 2561 - 06 พ.ย. 2561  โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 6000
39  แบบอย่างแนวปฏิบัติชั้นเลิศในด้าน ทรัพยากรมนุษย์ (Best Practices in HR) 8 50   15 มิ.ย 2562 - 24 พ.ย. 2562  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 191,000
40  มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในการทำงาน 156 50   19 พ.ย. 2561 - 20 พ.ย. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
41  ยุทธศาสตร์การวัดความสำเร็จขององค์กร KPI 50 40   07 มี.ค 2562 - 08 มี.ค 2562  โรงแรมรอยัลเบญจา 6,200
42  ยุทธศาสตร์การวัดความสำเร็จขององค์กร KPI 51 40   25 ก.ค. 2562 - 26 ก.ค. 2562  โรงแรมรอยัลเบญจนา 6,200
43  ยุทธศาสตร์การวัดความสำเร็จขององค์กร KPI 52 40   12 ธ.ค. 2562 - 13 ธ.ค. 2562  โรงแรมรอยัลเบญจา 6,200
44  ยุทธศาสตร์การวัดความสำเร็จขององค์กร KPI 49 50   18 ธ.ค. 2561 - 19 ธ.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
45  ศิลปะการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development) 27 50   18 ต.ค. 2561 - 19 ต.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
46  สุดยอดเลขานุการมืออาชีพ 18 50   07 พ.ย. 2561 - 08 พ.ย. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 5 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในเวลาราชการ 08.30-16.30 น.) sermtham@tu.ac.th หรือ โทร. 02-6133822-5 โทรสาร (FAX) 02-2257517, 02-2264395