โครงการบริการวิชาการ สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
แบบฟอร์มลงทะเบียน      แสดงหลักสูตรที่เปิดอบรม      -สำหรับผู้ดูแลระบบ-     
ลำดับ ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ จำนวนที่รับ วันที่ สถานที่จัดอบรม ค่าลงทะเบียน
1  Audit Rating เพื่อพัฒนารายงานผลการตรวจสอบภายในเชิงคุณภาพ และผลักดันการปรับปรุงของหน่วยรับตรวจสู่ระดับที่เพียงพอ 3 50   06 ก.ย. 2561 - 07 ก.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
2  Effective Presentation and Meeting in English for AEC 5 50   20 ก.ย. 2561 - 24 ก.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 8000
3  Effective Presentation Technique เทคนิคการนำเสนอย่างมีประสิทธิภาพ 63 50   26 พ.ย. 2561 - 28 พ.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 7500
4  EQ-AQ การเสริมสร้างประสิทธิภาพและความสำเร็จในการทำงาน 42 50   17 ก.ย. 2561 - 18 ก.ย. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
5  กลยุทธ์การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (TRAIN THE TRAINER) 22 50   12 ก.ย. 2561 - 13 ก.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 7000
6  กลยุทธ์การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (TRAIN THE TRAINER) 23 50   07 พ.ย. 2561 - 08 พ.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 7000
7  กลยุทธ์และเทคนิคการตัดสินใจและแก้ปัญหาของนักบริหาร 79 50   24 ก.ย. 2561 - 25 ก.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
8  การเขียนหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร เชียงใหม่ 1 50   08 พ.ย. 2561 - 09 พ.ย. 2561  โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 6000
9  การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษสู่ความสำเร็จยุค THAILAND 4.0 13 50   30 ส.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
10  การจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 5 50   11 ก.ย. 2561 - 12 ก.ย. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
11  การจัดทำแผนฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร (Training Roadmap) 6 50   20 ส.ค. 2561 - 21 ส.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
12  การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและการสร้างคุณค่าในการบริการ (CRM) 34 50   14 พ.ย. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2800
13  การบริหารความสี่ยงและการควบคุมภายในภาครัฐ 21 50   17 ก.ย. 2561 - 18 ก.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
14  การประเมินผลการลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ROI on HRD) 3 50   19 ก.ย. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2800
15  การพัฒนาการคิดเชิงบวกเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน 20 50   29 ต.ค. 2561 - 30 ต.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
16  การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) 47 50   22 ส.ค. 2561  โรงแรมนารายณ์ 3500
17  การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) 48 50   01 พ.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 3500
18  การพัฒนาความคิดเชิงรุกด้วยทัศนคติบวก 30 50   29 ส.ค. 2561 - 30 ส.ค. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
19  การพัฒนาความคิดเชิงรุกด้วยทัศนคติบวก 31 50   21 พ.ย. 2561 - 22 พ.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
20  การพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) 50 50   17 ก.ย. 2561 - 18 ก.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
21  การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย เชียงใหม่ 1 50   07 พ.ย. 2561 - 08 พ.ย. 2561  โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 6000
22  การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 27 50   10 ก.ย. 2561 - 11 ก.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
23  การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชน 82 50   11 ต.ค. 2561 - 12 ต.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 5500
24  การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชน 83 50   11 ธ.ค. 2561 - 12 ธ.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 5500
25  การพัฒนาบุคลิกภาพและสร้างศักยภาพสู่ความสำเร็จ 4 50   03 ต.ค. 2561 - 04 ต.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
26  การพัฒนาระบบคิดและความคิดสร้างสรรค์ 60 50   27 ก.ย. 2561 - 28 ก.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
27  การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 6 50   28 ส.ค. 2561 - 29 ส.ค. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
28  การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมเพื่อจัดทำเส้นทางการฝึกอบรม 10 50   20 ก.ย. 2561 - 21 ก.ย. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
29  การสร้างความสุขในสถานที่ทำงานเพื่อความสำเร็จของงาน (Happy Workplace) 8 50   08 พ.ย. 2561 - 09 พ.ย. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
30  การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 11 50   30 พ.ย. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2800
31  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 24 50   13 ก.ย. 2561 - 14 ก.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
32  งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 43 50   21 พ.ย. 2561 - 22 พ.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
33  จิตวิทยาการบริหารเพื่อความเป็นเลิศขององค์กร 6 50   05 ก.ย. 2561 - 06 ก.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
34  จิตวิทยาการพัฒนาวินัยและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 4 50   20 ธ.ค. 2561 - 21 ธ.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
35  เทคนิคการเขียนเพื่อนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 38 50   26 ก.ย. 2561 - 28 ก.ย. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 6500
36  เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ เชียงใหม่ 1 50   12 พ.ย. 2561 - 13 พ.ย. 2561  โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 6000
37  เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ 39 50   27 ส.ค. 2561 - 28 ส.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
38  เทคนิคการเขียนหนังสือติดต่อราชการและธุรกิจ 36 50   08 ต.ค. 2561 - 09 ต.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
39  เทคนิคการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 27 50   03 ก.ย. 2561 - 05 ก.ย. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 6500
40  เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างมืออาชีพ 41 50   07 พ.ย. 2561 - 08 พ.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
41  เทคนิคการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 24 50   31 ต.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2800
42  เทคนิคการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 25 50   13 ธ.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2800
43  เทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เชียงใหม่ 1 50   05 พ.ย. 2561 - 06 พ.ย. 2561  โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 6000
44  เทคนิคการเป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการมืออาชีพ 24 50   03 ธ.ค. 2561 - 04 ธ.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
45  เทคนิคการเป็นวิทยากรนำและสร้างสรรค์กิจกรรมอย่างมืออาชีพ 8 50   25 ก.ย. 2561 - 26 ก.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
46  เทคนิคการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังเพื่อการวางแผนกำลังคนที่มีประสิทธิผล 13 50   10 ก.ย. 2561 - 11 ก.ย. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
47  เทคนิคการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 18 50   29 ส.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2800
48  แนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม พ.ร.บ.และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 เชียงใหม่ 1 50   05 พ.ย. 2561 - 06 พ.ย. 2561  โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 6000
49  มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในการทำงาน 156 50   19 พ.ย. 2561 - 20 พ.ย. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
50  ยุทธศาสตร์การวัดความสำเร็จขององค์กร KPI 49 50   18 ธ.ค. 2561 - 19 ธ.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
51  ศิลปะการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development) 27 50   18 ต.ค. 2561 - 19 ต.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
52  ศิลปะการพัฒนาหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 80 50   19 ก.ย. 2561 - 20 ก.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
53  สุดยอดเลขานุการมืออาชีพ 17 50   23 ส.ค. 2561 - 24 ส.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
54  สุดยอดเลขานุการมืออาชีพ 18 50   07 พ.ย. 2561 - 08 พ.ย. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 5 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในเวลาราชการ 08.30-16.30 น.) sermtham@tu.ac.th หรือ โทร. 02-6133822-5 โทรสาร (FAX) 02-2257517, 02-2264395