โครงการบริการวิชาการ สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
แบบฟอร์มลงทะเบียน      แสดงหลักสูตรที่เปิดอบรม      -สำหรับผู้ดูแลระบบ-     
ลำดับ ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ จำนวนที่รับ วันที่ สถานที่จัดอบรม ค่าลงทะเบียน
1  Audit Rating เพื่อพัฒนารายงานผลการตรวจสอบภายในเชิงคุณภาพ และผลักดันการปรับปรุงของหน่วยรับตรวจสู่ระดับที่เพียงพอ 2 50   23 เม.ย 2561 - 24 เม.ย 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
2  Audit Rating เพื่อพัฒนารายงานผลการตรวจสอบภายในเชิงคุณภาพ และผลักดันการปรับปรุงของหน่วยรับตรวจสู่ระดับที่เพียงพอ 3 50   06 ก.ย. 2561 - 07 ก.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
3  Effective Presentation and Meeting in English for AEC 4 50   21 พ.ค. 2561 - 23 พ.ค. 2561  โรงแรมนารายณ์ 8000
4  Effective Presentation and Meeting in English for AEC 5 50   20 ก.ย. 2561 - 24 ก.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 8000
5  Effective Presentation Technique เทคนิคการนำเสนอย่างมีประสิทธิภาพ 62 50   17 ก.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561  โรงแรมนารายณ์ 7500
6  Effective Presentation Technique เทคนิคการนำเสนอย่างมีประสิทธิภาพ 63 50   26 พ.ย. 2561 - 28 พ.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 7500
7  EQ-AQ การเสริมสร้างประสิทธิภาพและความสำเร็จในการทำงาน 41 50   23 ก.ค. 2561 - 24 ก.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
8  EQ-AQ การเสริมสร้างประสิทธิภาพและความสำเร็จในการทำงาน 42 50   17 ก.ย. 2561 - 18 ก.ย. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
9  project Strategic HRM 1 50   08 ส.ค. 2561 - 05 ก.ย. 2561  โรงแรมแมนดาริน 30000
10  กลยุทธ์การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (TRAIN THE TRAINER) 21 50   13 มิ.ย 2561 - 14 มิ.ย 2561  โรงแรมนารายณ์ 7000
11  กลยุทธ์การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (TRAIN THE TRAINER) 22 50   12 ก.ย. 2561 - 13 ก.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 7000
12  กลยุทธ์การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (TRAIN THE TRAINER) 23 50   07 พ.ย. 2561 - 08 พ.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 7000
13  กลยุทธ์และเทคนิคการตัดสินใจและแก้ปัญหาของนักบริหาร 79 50   24 ก.ย. 2561 - 25 ก.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
14  การเขียนหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร ขอนแก่น 1 50   12 ก.ค. 2561 - 13 ก.ค. 2561  Pullman Hotels and Resorts อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 6000
15  การเขียนหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร เชียงใหม่ 1 50   08 พ.ย. 2561 - 09 พ.ย. 2561  โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 6000
16  การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษสู่ความสำเร็จยุค THAILAND 4.0 12 50   10 พ.ค. 2561 - 11 พ.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
17  การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษสู่ความสำเร็จยุค THAILAND 4.0 13 50   30 ส.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
18  การจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 4 50   13 มิ.ย 2561 - 14 มิ.ย 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
19  การจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 5 50   11 ก.ย. 2561 - 12 ก.ย. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
20  การจัดทำแผนฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ (Training Roadmap) 5 50   26 เม.ย 2561 - 27 เม.ย 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
21  การจัดทำแผนฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ (Training Roadmap) 6 50   20 ส.ค. 2561 - 21 ส.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
22  การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและการสร้างคุณค่าในการบริการ (CRM) 33 50   16 พ.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2800
23  การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและการสร้างคุณค่าในการบริการ (CRM) 34 50   14 พ.ย. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2800
24  การบริหารความสี่ยงและการควบคุมภายในภาครัฐ 20 50   18 มิ.ย 2561 - 19 มิ.ย 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
25  การบริหารความสี่ยงและการควบคุมภายในภาครัฐ 21 50   17 ก.ย. 2561 - 18 ก.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
26  การบริหารโครงการ 68 50   06 มิ.ย 2561 - 08 มิ.ย 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 6500
27  การบริหารโครงการ 69 50   01 ส.ค. 2561 - 03 ส.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 6500
28  การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง 18 50   09 ก.ค. 2561 - 23 ส.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 62,000
29  การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 3 50   11 ก.ค. 2561 - 13 ก.ค. 2561  โรงแรมนารายณ์ 7500
30  การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารสายงาน (HRM for Line Manager) 2 50   01 ส.ค. 2561 - 03 ส.ค. 2561  โรงแรมแมนดาริน 12000
31  การบริหารบุคคลอย่างไรให้งานได้ผลคนเป็นสุขและมีประสิทธิภาพ 30 50   19 ก.ค. 2561 - 20 ก.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
32  การประเมินผลการลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ROI on HRD) 3 50   19 ก.ย. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2800
33  การปรับปรุงกระบวนงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 6 50   18 ก.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
34  การพัฒนาการคิดเชิงบวกเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน 19 50   14 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
35  การพัฒนาการคิดเชิงบวกเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน 20 50   29 ต.ค. 2561 - 30 ต.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
36  การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) 47 50   22 ส.ค. 2561  โรงแรมนารายณ์ 3500
37  การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) 48 50   01 พ.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 3500
38  การพัฒนาความคิดเชิงรุกด้วยทัศนคติบวก 30 50   29 ส.ค. 2561 - 30 ส.ค. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
39  การพัฒนาความคิดเชิงรุกด้วยทัศนคติบวก 31 50   21 พ.ย. 2561 - 22 พ.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
40  การพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) 50 50   17 ก.ย. 2561 - 18 ก.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
41  การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย ขอนแก่น 1 50   11 ก.ค. 2561 - 12 ก.ค. 2561  Pullman Hotels and Resorts อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 6000
42  การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย เชียงใหม่ 1 50   07 พ.ย. 2561 - 08 พ.ย. 2561  โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 6000
43  การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 26 50   26 มิ.ย 2561 - 27 มิ.ย 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
44  การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 27 50   10 ก.ย. 2561 - 11 ก.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
45  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource Development) 3 50   06 มิ.ย 2561 - 27 มิ.ย 2561  โรงแรมแมนดาริน 23000
46  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุค BEYOND THAILAND 4.0 THAILAND 5.0) 1 50   16 พ.ค. 2561 - 18 พ.ค. 2561  โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง 7500
47  การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชน 81 50   17 พ.ค. 2561 - 18 พ.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 5500
48  การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชน 82 50   11 ต.ค. 2561 - 12 ต.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 5500
49  การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชน 83 50   11 ธ.ค. 2561 - 12 ธ.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 5500
50  การพัฒนาบุคลิกภาพและสร้างศักยภาพสู่ความสำเร็จ 4 50   03 ต.ค. 2561 - 04 ต.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
51  การพัฒนาระบบคิดและความคิดสร้างสรรค์ 59 50   07 มิ.ย 2561 - 08 มิ.ย 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
52  การพัฒนาระบบคิดและความคิดสร้างสรรค์ 60 50   27 ก.ย. 2561 - 28 ก.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
53  การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 5 50   24 เม.ย 2561 - 25 เม.ย 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
54  การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 6 50   28 ส.ค. 2561 - 29 ส.ค. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
55  การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมเพื่อจัดทำเส้นทางการฝึกอบรม 10 50   20 ก.ย. 2561 - 21 ก.ย. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
56  การสร้างความสุขในสถานที่ทำงานเพื่อความสำเร็จของงาน (Happy Workplace) 7 50   21 มิ.ย 2561 - 22 มิ.ย 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
57  การสร้างความสุขในสถานที่ทำงานเพื่อความสำเร็จของงาน (Happy Workplace) 8 50   08 พ.ย. 2561 - 09 พ.ย. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
58  การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 10 50   13 ก.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2800
59  การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 11 50   30 พ.ย. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2800
60  การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารโดยใช้หลักการ 7 Plus Habits 21 50   17 พ.ค. 2561 - 18 พ.ค. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
61  แก่นการจัดการด้านการเงิน 5 50   20 มิ.ย 2561 - 26 มิ.ย 2561  โรงแรมนารายณ์ 12000
62  ความก้าวหน้าของการสรรหายุค 4.0 แหล่งและวิธีการคัดเลือก 2 50   12 มิ.ย 2561  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 3500
63  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 22 50   14 มิ.ย 2561 - 15 มิ.ย 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
64  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 24 50   13 ก.ย. 2561 - 14 ก.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
65  งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 42 50   08 ส.ค. 2561 - 09 ส.ค. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
66  งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 43 50   21 พ.ย. 2561 - 22 พ.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
67  จิตวิทยาการบริหารเพื่อความเป็นเลิศขององค์กร 6 50   05 ก.ย. 2561 - 06 ก.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
68  จิตวิทยาการพัฒนาวินัยและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 3 50   12 มิ.ย 2561 - 13 มิ.ย 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
69  จิตวิทยาการพัฒนาวินัยและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 4 50   20 ธ.ค. 2561 - 21 ธ.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
70  เทคนิคการเขียนเพื่อนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 37 50   12 มิ.ย 2561 - 14 มิ.ย 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 6500
71  เทคนิคการเขียนเพื่อนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 38 50   26 ก.ย. 2561 - 28 ก.ย. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 6500
72  เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ ขอนแก่น 1 50   16 ก.ค. 2561 - 17 ก.ค. 2561  Pullman Hotels and Resorts อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 6000
73  เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ เชียงใหม่ 1 50   12 พ.ย. 2561 - 13 พ.ย. 2561  โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 6000
74  เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ 38 50   18 มิ.ย 2561 - 19 มิ.ย 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
75  เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ 39 50   27 ส.ค. 2561 - 28 ส.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
76  เทคนิคการเขียนหนังสือติดต่อราชการและธุรกิจ 34 50   04 มิ.ย 2561 - 05 มิ.ย 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
77  เทคนิคการเขียนหนังสือติดต่อราชการและธุรกิจ 35 50   08 ส.ค. 2561 - 09 ส.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
78  เทคนิคการเขียนหนังสือติดต่อราชการและธุรกิจ 36 50   08 ต.ค. 2561 - 09 ต.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
79  เทคนิคการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 25 50   23 เม.ย 2561 - 25 เม.ย 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 6500
80  เทคนิคการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 26 50   25 มิ.ย 2561 - 27 มิ.ย 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 6500
81  เทคนิคการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 27 50   03 ก.ย. 2561 - 05 ก.ย. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 6500
82  เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างมืออาชีพ 40 50   08 ส.ค. 2561 - 09 ส.ค. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
83  เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างมืออาชีพ 41 50   07 พ.ย. 2561 - 08 พ.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
84  เทคนิคการใช้ระบบสมรรถนะ (Competency) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล 32 50   28 มิ.ย 2561 - 29 มิ.ย 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
85  เทคนิคการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 23 50   04 ก.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2800
86  เทคนิคการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 24 50   31 ต.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2800
87  เทคนิคการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 25 50   13 ธ.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2800
88  เทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ขอนแก่น 1 50   10 ก.ค. 2561 - 11 ก.ค. 2561  Pullman Hotels and Resorts อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 6000
89  เทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เชียงใหม่ 1 50   05 พ.ย. 2561 - 06 พ.ย. 2561  โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 6000
90  เทคนิคการบริหารการเปลี่ยนแปลง ( Change Management) 14 50   16 พ.ค. 2561  โรงแรมนารายณ์ 3500
91  เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ 58 50   18 ก.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2800
92  เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 2 50   16 พ.ค. 2561 - 17 พ.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
93  เทคนิคการเป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการมืออาชีพ 23 50   09 ก.ค. 2561 - 10 ก.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
94  เทคนิคการเป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการมืออาชีพ 24 50   03 ธ.ค. 2561 - 04 ธ.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
95  เทคนิคการเป็นวิทยากรนำและสร้างสรรค์กิจกรรมอย่างมืออาชีพ 7 50   22 พ.ค. 2561 - 23 พ.ค. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
96  เทคนิคการเป็นวิทยากรนำและสร้างสรรค์กิจกรรมอย่างมืออาชีพ 8 50   25 ก.ย. 2561 - 26 ก.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
97  เทคนิคการฝึกสอนแนะนำงาน (COACHING TECHNIQUE) 26 50   02 ก.ค. 2561 - 03 ก.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
98  เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ KM/LO ให้มีคุณค่าแก่องค์กร 17 50   24 พ.ค. 2561 - 25 พ.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
99  เทคนิคการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังเพื่อการวางแผนกำลังคนที่มีประสิทธิผล 13 50   10 ก.ย. 2561 - 11 ก.ย. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
100  เทคนิคการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 17 50   11 มิ.ย 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2800
101  เทคนิคการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 18 50   29 ส.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2800
102  เทคนิคการให้บริการที่ประทับใจ 31 50   03 พ.ค. 2561 - 04 พ.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
103  เทคนิคการให้บริการที่ประทับใจ 32 50   14 ส.ค. 2561 - 15 ส.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
104  นวัตกรรมการบริหารองค์กรและภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 1 50   07 มิ.ย 2561 - 08 มิ.ย 2561  โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง 6000
105  แนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม พ.ร.บ.และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอนแก่น 1 50   09 ก.ค. 2561 - 10 ก.ค. 2561  Pullman Hotels and Resorts อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 6000
106  แนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม พ.ร.บ.และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 เชียงใหม่ 1 50   05 พ.ย. 2561 - 06 พ.ย. 2561  โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 6000
107  แบบอย่างแนวปฏิบัติชั้นเลิศในด้านทรัพยากรมนุษย์ (Best Practices in HR) 7 50   16 มิ.ย 2561 - 25 พ.ย. 2561  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 191,000
108  มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในการทำงาน 155 50   16 ส.ค. 2561 - 17 ส.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
109  มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในการทำงาน 156 50   19 พ.ย. 2561 - 20 พ.ย. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
110  ยุทธศาสตร์การวัดความสำเร็จขององค์กร KPI 48 50   25 ก.ค. 2561 - 26 ก.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
111  ยุทธศาสตร์การวัดความสำเร็จขององค์กร KPI 49 50   18 ธ.ค. 2561 - 19 ธ.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
112  ศิลปะการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development) 26 50   05 ก.ค. 2561 - 06 ก.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
113  ศิลปะการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development) 27 50   18 ต.ค. 2561 - 19 ต.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
114  ศิลปะการพัฒนาหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 79 50   20 มิ.ย 2561 - 21 มิ.ย 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
115  ศิลปะการพัฒนาหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 80 50   19 ก.ย. 2561 - 20 ก.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
116  สุดยอดเลขานุการมืออาชีพ 16 50   30 พ.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
117  สุดยอดเลขานุการมืออาชีพ 17 50   23 ส.ค. 2561 - 24 ส.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
118  สุดยอดเลขานุการมืออาชีพ 18 50   07 พ.ย. 2561 - 08 พ.ย. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 5 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในเวลาราชการ 08.30-16.30 น.) sermtham@tu.ac.th หรือ โทร. 02-6133822-5 โทรสาร (FAX) 02-2257517, 02-2264395