โครงการบริการวิชาการ สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
แบบฟอร์มลงทะเบียน      แสดงหลักสูตรที่เปิดอบรม      -สำหรับผู้ดูแลระบบ-     
ลำดับ ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ จำนวนที่รับ วันที่ สถานที่จัดอบรม ค่าลงทะเบียน
1  Effective Presentation and Meeting in English for Global 6 40   22 พ.ค. 2562 - 24 พ.ค. 2562  โรงแรมนารายณ์ 8200
2  Effective Presentation and Meeting in English for Global 7 40   23 ก.ย. 2562 - 25 ก.ย. 2562  โรงแรมนารายณ์ 8200
3  Effective Presentation Technique เทคนิคการนำเสนอย่างมีประสิทธิภาพ 64 40   09 ก.ค. 2562 - 11 ก.ค. 2562  โรงแรมนารายณ์ 7,700
4  Effective Presentation Technique เทคนิคการนำเสนอย่างมีประสิทธิภาพ 65 40   18 พ.ย. 2562 - 20 พ.ย. 2562  โรงแรมนารายณ์ 7,700
5  EQ-AQ การเสริมสร้างประสิทธิภาพและความสำเร็จในการทำงาน 43 40   02 เม.ย 2562 - 03 เม.ย 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
6  EQ-AQ การเสริมสร้างประสิทธิภาพและความสำเร็จในการทำงาน 44 40   03 ก.ย. 2562 - 04 ก.ย. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
7  Transformative HR Beyond 5.0 1 40   06 ก.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 75,000
8  กลยุทธ์การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (TRAIN THE TRAINER) 24 40   27 มี.ค 2562 - 28 มี.ค 2562  โรงแรมนารายณ์ 7,200
9  กลยุทธ์การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (TRAIN THE TRAINER) 25 40   19 มิ.ย 2562 - 20 มิ.ย 2562  โรงแรมนารายณ์ 7,200
10  กลยุทธ์การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (TRAIN THE TRAINER) 26 40   14 ส.ค. 2562 - 15 ส.ค. 2562  โรงแรมนารายณ์ 7,200
11  กลยุทธ์การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (TRAIN THE TRAINER) 27 40   20 พ.ย. 2562 - 21 พ.ย. 2562  โรงแรมนารายณ์ 7,200
12  กลยุทธ์และเทคนิคการตัดสินใจและแก้ปัญหาของนักบริหาร 80 40   05 มี.ค 2562 - 06 มี.ค 2562  โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ 6,200
13  กลยุทธ์และเทคนิคการตัดสินใจและแก้ปัญหาของนักบริหาร 81 40   02 ก.ค. 2562 - 03 ก.ค. 2562  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 6,200
14  กลยุทธ์และเทคนิคการตัดสินใจและแก้ปัญหาของนักบริหาร 82 40   03 ก.ย. 2562 - 04 ก.ย. 2562  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 6,200
15  กลยุทธ์และเทคนิคการตัดสินใจและแก้ปัญหาของนักบริหาร 83 40   16 ธ.ค. 2562 - 17 ธ.ค. 2562  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 6,200
16  การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษสู่ความสำเร็จยุค THAILAND 4.0 14 40   29 เม.ย 2562 - 30 เม.ย 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
17  การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษสู่ความสำเร็จยุค THAILAND 4.0 15 40   22 ส.ค. 2562 - 23 ส.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
18  การจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 6 40   27 มิ.ย 2562 - 28 มิ.ย 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
19  การจัดทำแผนฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ (Training Roadmap) 7 40   25 เม.ย 2562 - 26 เม.ย 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
20  การจัดทำแผนฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ (Training Roadmap) 8 40   20 ส.ค. 2562 - 21 ส.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
21  การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและการสร้างคุณค่าในการบริการ (CRM) 35 40   08 พ.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2,900
22  การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและการสร้างคุณค่าในการบริการ (CRM) 36 40   04 พ.ย. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2,900
23  การบริหารความสี่ยงและการควบคุมภายในภาครัฐ 22 40   17 ธ.ค. 2561 - 18 ธ.ค. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
24  การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในภาครัฐ 23 40   05 มี.ค 2562 - 06 มี.ค 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
25  การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในภาครัฐ 24 40   18 มิ.ย 2562 - 19 มิ.ย 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
26  การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในภาครัฐ 25 40   03 ต.ค. 2562 - 04 ต.ค. 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
27  การบริหารความหลากหลายของบุคลากรภายในองค์การ (Diversity Management) 1 40   13 มิ.ย 2562 - 14 มิ.ย 2562  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 6,200
28  การบริหารความหลากหลายของบุคลากรภายในองค์การ (Diversity Management) 2 40   24 ก.ย. 2562 - 25 ก.ย. 2562  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 6,200
29  การบริหารความหลากหลายของบุคลากรภายในองค์การ (Diversity Management) 3 40   17 ธ.ค. 2562 - 18 ธ.ค. 2562  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 6,200
30  การบริหารโครงการ 70 40   13 ก.พ. 2562 - 15 ก.พ. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 6,600
31  การบริหารโครงการ 71 40   19 มิ.ย 2562 - 21 มิ.ย 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 6,600
32  การบริหารโครงการ 72 40   05 ส.ค. 2562 - 07 ส.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 6,600
33  การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง 19 80   25 ก.พ. 2562 - 05 เม.ย 2562  โรงแรมปริ๊นสตั้น พาร์ค สวีท 65,000
34  การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 4 40   24 เม.ย 2562 - 25 เม.ย 2562  โรงแรมนารายณ์ 7,700
35  การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 5 40   09 ก.ค. 2562 - 11 ก.ค. 2562  โรงแรมนารายณ์ 7,700
36  การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource Management SHRM) 2 40   07 ส.ค. 2562 - 04 ก.ย. 2562  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 23,500
37  การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารสายงาน (HRM for Line Manager) 3 40   26 ส.ค. 2562 - 28 ส.ค. 2562  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 9,900
38  การบริหารบุคคลอย่างไรให้งานได้ผลคนเป็นสุขและมีประสิทธิภาพ 31 40   12 มี.ค 2562 - 13 มี.ค 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
39  การบริหารบุคคลอย่างไรให้งานได้ผลคนเป็นสุขและมีประสิทธิภาพ 32 40   23 ก.ค. 2562 - 24 ก.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
40  การประเมินผลการลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ROI on HRD) 4 40   20 ก.ย. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2,900
41  การปรับปรุงกระบวนงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 7 40   07 มี.ค 2562 - 08 มี.ค 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
42  การปรับปรุงกระบวนงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 8 40   20 ส.ค. 2562 - 21 ส.ค. 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
43  การปรับปรุงกระบวนงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 9 40   07 พ.ย. 2562 - 08 พ.ย. 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
44  การพัฒนาการคิดเชิงบวกเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน 21 40   05 มี.ค 2562 - 06 มี.ค 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
45  การพัฒนาการคิดเชิงบวกเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน 22 40   09 ก.ค. 2562 - 10 ก.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
46  การพัฒนาการคิดเชิงบวกเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน 23 40   21 ต.ค. 2562 - 22 ต.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
47  การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) 49 40   01 มี.ค 2562  โรงแรมนารายณ์ 3,700
48  การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) 50 40   09 ส.ค. 2562  โรงแรมนารายณ์ 3,700
49  การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) 51 40   04 พ.ย. 2562  โรงแรมนารายณ์ 3,700
50  การพัฒนาความคิดเชิงรุกด้วยทัศนคติบวก 32 40   12 มี.ค 2562 - 13 มี.ค 2562  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 6,200
51  การพัฒนาความคิดเชิงรุกด้วยทัศนคติบวก 33 40   29 ส.ค. 2562 - 30 ส.ค. 2562  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 6,200
52  การพัฒนาความคิดเชิงรุกด้วยทัศนคติบวก 34 40   25 พ.ย. 2562 - 26 พ.ย. 2562  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 6,200
53  การพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) 51 40   18 ธ.ค. 2561 - 19 ธ.ค. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
54  การพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) 52 40   02 เม.ย 2562 - 03 เม.ย 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
55  การพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) 53 40   10 ก.ย. 2562 - 11 ก.ย. 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
56  การพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) 54 40   12 ธ.ค. 2562 - 13 ธ.ค. 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
57  การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 29 40   19 มี.ค 2562 - 20 มี.ค 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
58  การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 30 40   04 มิ.ย 2562 - 05 มิ.ย 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
59  การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 31 40   28 ต.ค. 2562 - 29 ต.ค. 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
60  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource Development SHRD) 4 30   05 มิ.ย 2562 - 27 มิ.ย 2562  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 19,900
61  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุค BEYOND THAILAND 4.0 THAILAND 5.0) 2 40   08 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562  โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต 7,700
62  การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชน 84 40   25 ก.พ. 2562 - 26 ก.พ. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 5,600
63  การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชน 85 40   16 พ.ค. 2562 - 17 พ.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 5,600
64  การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชน 86 40   08 ต.ค. 2562 - 09 ต.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 5,600
65  การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชน 87 40   19 ธ.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 5,600
66  การพัฒนาบุคลิกภาพและสร้างศักยภาพสู่ความสำเร็จ 5 40   20 ก.พ. 2562 - 21 ก.พ. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
67  การพัฒนาบุคลิกภาพและสร้างศักยภาพสู่ความสำเร็จ 6 40   10 มิ.ย 2562 - 11 มิ.ย 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
68  การพัฒนาบุคลิกภาพและสร้างศักยภาพสู่ความสำเร็จ 7 40   30 ต.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
69  การพัฒนาระบบคิดและความคิดสร้างสรรค์ 62 40   14 มี.ค 2562 - 15 มี.ค 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
70  การพัฒนาระบบคิดและความคิดสร้างสรรค์ 63 40   06 มิ.ย 2562 - 07 มิ.ย 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
71  การพัฒนาระบบคิดและความคิดสร้างสรรค์ 64 40   13 พ.ย. 2562 - 14 พ.ย. 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
72  การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 7 40   23 เม.ย 2562 - 24 เม.ย 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
73  การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 8 40   05 ก.ย. 2562 - 06 ก.ย. 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
74  การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมเพื่อจัดทำเส้นทางการฝึกอบรม 11 40   21 ก.พ. 2562 - 22 ก.พ. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
75  การสร้างความสุขในสถานที่ทำงานเพื่อความสำเร็จของงาน (Happy Workplace) 10 40   05 พ.ย. 2562 - 06 พ.ย. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
76  การสร้างความสุขในสถานที่ทำงานเพื่อความสำเร็จของงาน (Happy Workplace) 9 40   06 มิ.ย 2562 - 07 มิ.ย 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
77  การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 12 40   09 เม.ย 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2,900
78  การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 13 40   08 ก.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2,900
79  การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 14 40   15 พ.ย. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2,900
80  การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารโดยใช้หลักการ 7 Plus Habits 23 40   16 พ.ค. 2562 - 17 พ.ค. 2562  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 6,200
81  แก่นการจัดการด้านการเงิน 45 40   24 มิ.ย 2562 - 28 มิ.ย 2562  โรงแรมนารายณ์ 12,000
82  ความก้าวหน้าของการสรรหายุค 4.0 แหล่งและวิธีการคัดเลือก 3 40   25 มิ.ย 2562  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 3,700
83  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 25 40   14 มี.ค 2562 - 15 มี.ค 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
84  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 26 40   13 มิ.ย 2562 - 14 มิ.ย 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
85  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 27 40   12 ก.ย. 2562 - 13 ก.ย. 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
86  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 28 40   28 พ.ย. 2562 - 29 พ.ย. 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
87  งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 44 40   06 มี.ค 2562 - 07 มี.ค 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
88  งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 45 40   05 พ.ย. 2562 - 06 พ.ย. 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
89  จิตวิทยาการบริหารเพื่อความเป็นเลิศขององค์กร 7 40   20 มี.ค 2562 - 21 มี.ค 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
90  จิตวิทยาการบริหารเพื่อความเป็นเลิศขององค์กร 8 40   23 ก.ค. 2562 - 24 ก.ค. 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
91  จิตวิทยาการพัฒนาวินัยและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 4 50   20 ธ.ค. 2561 - 21 ธ.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
92  จิตวิทยาการพัฒนาวินัยและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 5 40   13 มิ.ย 2562 - 14 มิ.ย 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
93  จิตวิทยาการพัฒนาวินัยและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 6 40   23 ธ.ค. 2562 - 24 ธ.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
94  เทคนิคการเขียนเพื่อนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 39 40   25 มี.ค 2562 - 27 มี.ค 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 6,600
95  เทคนิคการเขียนเพื่อนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 40 40   08 ก.ค. 2562 - 10 ก.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 6,600
96  เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ 41 40   19 มี.ค 2562 - 20 มี.ค 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
97  เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ 42 40   25 มิ.ย 2562 - 26 มิ.ย 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
98  เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ 43 40   05 ก.ย. 2562 - 06 ก.ย. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
99  เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ 44 40   25 พ.ย. 2562 - 26 พ.ย. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
100  เทคนิคการเขียนหนังสือติดต่อราชการและธุรกิจ 37 40   11 ก.พ. 2562 - 12 ก.พ. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
101  เทคนิคการเขียนหนังสือติดต่อราชการและธุรกิจ 38 40   23 พ.ค. 2562 - 24 พ.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
102  เทคนิคการเขียนหนังสือติดต่อราชการและธุรกิจ 39 40   12 ก.ย. 2562 - 13 ก.ย. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
103  เทคนิคการเขียนหนังสือติดต่อราชการและธุรกิจ 40 40   25 ธ.ค. 2562 - 26 ธ.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
104  เทคนิคการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 28 40   17 ธ.ค. 2561 - 19 ธ.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 6500
105  เทคนิคการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 29 40   27 พ.ค. 2562 - 29 พ.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 6,600
106  เทคนิคการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 30 40   01 ก.ค. 2562 - 03 ก.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 6,600
107  เทคนิคการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 31 40   16 ธ.ค. 2562 - 18 ธ.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 6,600
108  เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างมืออาชีพ 42 40   12 มี.ค 2562 - 13 มี.ค 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
109  เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างมืออาชีพ 43 40   11 พ.ย. 2562 - 12 พ.ย. 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
110  เทคนิคการใช้ระบบสมรรถนะ (Competency) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล 32 40   13 พ.ค. 2562 - 14 พ.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
111  เทคนิคการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 26 40   22 เม.ย 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2,900
112  เทคนิคการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 27 40   22 ก.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2,900
113  เทคนิคการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 28 40   16 ต.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2,900
114  เทคนิคการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 29 40   11 ธ.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2,900
115  เทคนิคการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Managment) พ.ศ.2562 16 40   15 พ.ค. 2562  โรงแรมนารายณ์ 3,700
116  เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ 59 40   14 ธ.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2800
117  เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ 60 40   01 มี.ค 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2,900
118  เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ 61 40   04 ก.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2,900
119  เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 3 40   28 มี.ค 2562 - 29 มี.ค 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
120  เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 4 40   15 ส.ค. 2562 - 16 ส.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
121  เทคนิคการเป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการมืออาชีพ 25 40   21 พ.ค. 2562 - 22 พ.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
122  เทคนิคการเป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการมืออาชีพ 26 40   13 ส.ค. 2562 - 14 ส.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
123  เทคนิคการเป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการมืออาชีพ 27 40   03 ธ.ค. 2562 - 04 ธ.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
124  เทคนิคการเป็นวิทยากรนำและสร้างสรรค์กิจกรรมอย่างมืออาชีพ 10 40   28 ส.ค. 2562 - 29 ส.ค. 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
125  เทคนิคการเป็นวิทยากรนำและสร้างสรรค์กิจกรรมอย่างมืออาชีพ 11 40   06 พ.ย. 2562 - 07 พ.ย. 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
126  เทคนิคการเป็นวิทยากรนำและสร้างสรรค์กิจกรรมอย่างมืออาชีพ 9 40   29 พ.ค. 2562 - 30 พ.ค. 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
127  เทคนิคการฝึกสอนแนะนำงาน (COACHING TECHNIQUE) 27 40   04 เม.ย 2562 - 05 เม.ย 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
128  เทคนิคการฝึกสอนแนะนำงาน (COACHING TECHNIQUE) 28 40   18 ก.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
129  เทคนิคการฝึกสอนแนะนำงาน (COACHING TECHNIQUE) 30 40   17 ต.ค. 2562 - 18 ต.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
130  เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ KM/LO ให้มีคุณค่าแก่องค์กร 18 40   05 ก.พ. 2562 - 06 ก.พ. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
131  เทคนิคการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังเพื่อการวางแผนกำลังคนที่มีประสิทธิผล 14 40   08 ส.ค. 2562 - 09 ส.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
132  เทคนิคการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 19 40   15 พ.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2,900
133  เทคนิคการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 20 40   16 ก.ย. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2,900
134  เทคนิคการให้บริการที่ประทับใจ 34 40   09 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
135  เทคนิคการให้บริการที่ประทับใจ 35 40   01 ส.ค. 2562 - 02 ส.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
136  เทคนิคการให้บริการที่ประทับใจ 36 40   19 ธ.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
137  นวัตกรรมการบริหารองค์กรและภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 2 40   06 มิ.ย 2562 - 07 มิ.ย 2562  โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต 6,200
138  แบบอย่างแนวปฏิบัติชั้นเลิศในด้านทรัพยากรมนุษย์ (Best Practices in HR) 8 40   15 มิ.ย 2562 - 24 พ.ย. 2562  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 191,000
139  มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในการทำงาน 157 40   27 ก.พ. 2562 - 28 ก.พ. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
140  มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในการทำงาน 158 40   06 พ.ค. 2562 - 07 พ.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
141  มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในการทำงาน 159 40   18 พ.ย. 2562 - 19 พ.ย. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
142  ยุทธศาสตร์การวัดความสำเร็จขององค์กร KPI 50 40   07 มี.ค 2562 - 08 มี.ค 2562  โรงแรมรอยัลเบญจา 6,200
143  ยุทธศาสตร์การวัดความสำเร็จขององค์กร KPI 51 40   25 ก.ค. 2562 - 26 ก.ค. 2562  โรงแรมรอยัลเบญจนา 6,200
144  ยุทธศาสตร์การวัดความสำเร็จขององค์กร KPI 52 40   12 ธ.ค. 2562 - 13 ธ.ค. 2562  โรงแรมรอยัลเบญจา 6,200
145  ยุทธศาสตร์การวัดความสำเร็จขององค์กร KPI 49 50   18 ธ.ค. 2561 - 19 ธ.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
146  รู้ทันการตลาดยุคใหม่เพื่อพิชิตยอดขาย 1 40   22 มี.ค 2562  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 3,700
147  รู้ทันการตลาดยุคใหม่เพื่อพิชิตยอดขาย 2 40   28 พ.ค. 2562  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 3,700
148  รู้ทันการตลาดยุคใหม่เพื่อพิชิตยอดขาย 3 40   07 พ.ย. 2562  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 3,700
149  ศิลปะการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development) 28 40   14 มี.ค 2562 - 15 มี.ค 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
150  ศิลปะการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development) 29 40   11 ก.ค. 2562 - 12 ก.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
151  ศิลปะการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development) 30 40   10 ต.ค. 2562 - 11 ต.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
152  ศิลปะการพัฒนาหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 81 40   27 มี.ค 2562 - 28 มี.ค 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
153  ศิลปะการพัฒนาหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 82 40   12 มิ.ย 2562 - 13 มิ.ย 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
154  ศิลปะการพัฒนาหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 83 40   04 ก.ย. 2562 - 05 ก.ย. 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
155  ศิลปะการพัฒนาหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 84 40   11 ธ.ค. 2562 - 12 ธ.ค. 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
156  สุดยอดเลขานุการมืออาชีพ 19 40   21 มี.ค 2562 - 22 มี.ค 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
157  สุดยอดเลขานุการมืออาชีพ 20 40   04 มิ.ย 2562 - 05 มิ.ย 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
158  สุดยอดเลขานุการมืออาชีพ 21 40   13 พ.ย. 2562 - 14 พ.ย. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
159  หลักสูตร “ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 2 50   02 มี.ค 2562  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 3,700
160  หลักสูตร “ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560” รุ่นที่ 1 1 50   12 ม.ค. 2562  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 3,700
161  ออกแบบ Inforgraphic อย่างไรให้โดนใจอย่างสร้างสรรค์ด้วย Power Piont 1 40   12 ก.พ. 2562 - 13 ก.พ. 2562  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 6,200
162  ออกแบบ Inforgraphic อย่างไรให้โดนใจอย่างสร้างสรรค์ด้วย Power Piont 2 40   05 ส.ค. 2562 - 06 ส.ค. 2562  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 6,200
163  ออกแบบ Inforgraphic อย่างไรให้โดนใจอย่างสร้างสรรค์ด้วย Power Piont 3 40   21 พ.ย. 2562 - 22 พ.ย. 2562  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 6,200
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 5 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในเวลาราชการ 08.30-16.30 น.) sermtham@tu.ac.th หรือ โทร. 02-6133822-5 โทรสาร (FAX) 02-2257517, 02-2264395