โครงการบริการวิชาการ สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
แบบฟอร์มลงทะเบียน      แสดงหลักสูตรที่เปิดอบรม      -สำหรับผู้ดูแลระบบ-     
ลำดับ ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ จำนวนที่รับ วันที่ สถานที่จัดอบรม ค่าลงทะเบียน
1  Effective Presentation Technique : เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 61 50   13 พ.ย. 2560 - 15 พ.ย. 2560  ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 4,500
2  กลยุทธ์การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (TRAIN THE TRAINER) 19 50   01 พ.ย. 2560 - 02 พ.ย. 2560  โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพ 5500
3  กลยุทธ์และเทคนิคการตัดสินใจและ แก้ปัญหาของนักบริหาร 77 50   30 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560  โรงแรมนารายณ์ 5000
4  การเขียนหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร เชียงใหม่ 1 50   17 พ.ย. 2560 - 18 พ.ย. 2560  โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 3500
5  การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและ การสร้างคุณค่าในการบริการ (CRM) 32 50   01 พ.ย. 2560  ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 2,500
6  การบริหารงานพัสดุภาครัฐแนวใหม่ เชียงใหม่ 1 50   22 พ.ย. 2560 - 23 พ.ย. 2560  โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 3500
7  การพัฒนาการคิดเชิงบวกเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน 17 50   30 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560  ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 3,500
8  การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) 45 50   06 พ.ย. 2560  ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 3,500
9  การพัฒนาความคิดเชิงรุกด้วยทัศนคติบวก 28 50   20 ธ.ค. 2560 - 21 ธ.ค. 2560  โรงแรมนารายณ์ 5,000
10  การพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) 48 50   13 พ.ย. 2560 - 14 พ.ย. 2560  โรงแรมนารายณ์ 5,000
11  การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย เชียงใหม่ 1 50   20 พ.ย. 2560 - 21 พ.ย. 2560  โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 3500
12  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุค THAILAND 4.0 4 50   14 ธ.ค. 2560 - 15 ธ.ค. 2560  โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง 4500
13  การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชน 78 50   28 พ.ย. 2560 - 29 พ.ย. 2560  ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 5,000
14  การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชน 79 50   14 ธ.ค. 2560 - 15 ธ.ค. 2560  ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 5,000
15  การสร้างความสุขในสถานที่ทำงานเพื่อความสำเร็จของงาน (Happy Workplace) 6 50   09 พ.ย. 2560 - 10 พ.ย. 2560  ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 3,500
16  การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 8 50   22 พ.ย. 2560  ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 2,500
17  การสร้างภาวะผู้นาและการพัฒนาทีมงาน เชียงใหม่ 1 50   24 พ.ย. 2560 - 25 พ.ย. 2560  โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 3500
18  การสื่อสารภาษาอังกฤษในการทำงานอย่างมืออาชีพ (Professional English for Work) 2 50   29 พ.ย. 2560 - 30 พ.ย. 2560  ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 3,500
19  แก่นการจัดการด้านการเงิน 4 50   07 พ.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560  โรงแรมนารายณ์ 9,500
20  จิตวิทยาการพัฒนาวินัยและประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน 2 50   23 พ.ย. 2560 - 24 พ.ย. 2560  ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 3,500
21  เทคนิคการเขียนเพื่อนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 36 50   08 พ.ย. 2560 - 10 พ.ย. 2560  ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 4,500
22  เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ 36 50   02 พ.ย. 2560 - 03 พ.ย. 2560  ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 3,500
23  เทคนิคการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 24 50   18 ธ.ค. 2560 - 20 ธ.ค. 2560  ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 4,500
24  เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานอย่างมืออาชีพ 38 50   01 พ.ย. 2560 - 02 พ.ย. 2560  โรงแรมนารายณ์ 5,000
25  เทคนิคการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 21 50   06 ธ.ค. 2560  ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 2,500
26  เทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เชียงใหม่ 1 50   29 พ.ย. 2560 - 30 พ.ย. 2560  โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 3500
27  เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ 56 50   13 ธ.ค. 2560  ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 2,500
28  เทคนิคการให้บริการที่ประทับใจ 30 50   16 พ.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560  ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 3,500
29  ผู้สร้างรายวิชาระบบอีเลิร์นนิงมืออาชีพ ตามมาตรฐานสากล 30 ชั่วโมง 3 50   18 ธ.ค. 2560 - 22 ธ.ค. 2560  ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 15,000
30  มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในการทำงาน 153 50   20 พ.ย. 2560 - 21 พ.ย. 2560  ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 3,500
31  ยุทธศาสตร์การวัดความสำเร็จขององค์กร KPI 46 50   07 ธ.ค. 2560 - 08 ธ.ค. 2560  ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 3,500
32  ศิลปะการบริหารงานและการบังคับบัญชาแบบมีส่วนร่วม เชียงใหม่ 1 50   27 พ.ย. 2560 - 28 พ.ย. 2560  โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 3500
33  ศิลปะการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development) 24 50   16 พ.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560  ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 3,500
34  สุดยอดเลขานุการมืออาชีพ 15 50   07 พ.ย. 2560 - 08 พ.ย. 2560  ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 3,500
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 5 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในเวลาราชการ 08.30-16.30 น.) sermtham@tu.ac.th หรือ โทร. 02-6133822-5 โทรสาร (FAX) 02-2257517, 02-2264395