โครงการบริการวิชาการ สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
แบบฟอร์มลงทะเบียน      แสดงหลักสูตรที่เปิดอบรม      -สำหรับผู้ดูแลระบบ-     
ลำดับ ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ จำนวนที่รับ วันที่ สถานที่จัดอบรม ค่าลงทะเบียน
1  Effective Presentation and Meeting in English for Global 6 40   22 พ.ค. 2562 - 24 พ.ค. 2562  โรงแรมนารายณ์ 8200
2  Effective Presentation and Meeting in English for Global 7 40   23 ก.ย. 2562 - 25 ก.ย. 2562  โรงแรมนารายณ์ 8200
3  Effective Presentation Technique เทคนิคการนำเสนอย่างมีประสิทธิภาพ 64 40   09 ก.ค. 2562 - 11 ก.ค. 2562  โรงแรมนารายณ์ 7,700
4  Effective Presentation Technique เทคนิคการนำเสนอย่างมีประสิทธิภาพ 65 40   18 พ.ย. 2562 - 20 พ.ย. 2562  โรงแรมนารายณ์ 7,700
5  EQ-AQ การเสริมสร้างประสิทธิภาพและความสำเร็จในการทำงาน 43 40   02 เม.ย 2562 - 03 เม.ย 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
6  EQ-AQ การเสริมสร้างประสิทธิภาพและความสำเร็จในการทำงาน 44 40   03 ก.ย. 2562 - 04 ก.ย. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
7  Transformative HR Beyond 5.0 1 40   06 ก.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 75,000
8  กลยุทธ์การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (TRAIN THE TRAINER) 24 40   27 มี.ค 2562 - 28 มี.ค 2562  โรงแรมนารายณ์ 7,200
9  กลยุทธ์การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (TRAIN THE TRAINER) 25 40   19 มิ.ย 2562 - 20 มิ.ย 2562  โรงแรมนารายณ์ 7,200
10  กลยุทธ์การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (TRAIN THE TRAINER) 26 40   14 ส.ค. 2562 - 15 ส.ค. 2562  โรงแรมนารายณ์ 7,200
11  กลยุทธ์การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (TRAIN THE TRAINER) 27 40   20 พ.ย. 2562 - 21 พ.ย. 2562  โรงแรมนารายณ์ 7,200
12  กลยุทธ์และเทคนิคการตัดสินใจและแก้ปัญหาของนักบริหาร 80 40   05 มี.ค 2562 - 06 มี.ค 2562  โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ 6,200
13  กลยุทธ์และเทคนิคการตัดสินใจและแก้ปัญหาของนักบริหาร 81 40   02 ก.ค. 2562 - 03 ก.ค. 2562  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 6,200
14  กลยุทธ์และเทคนิคการตัดสินใจและแก้ปัญหาของนักบริหาร 82 40   03 ก.ย. 2562 - 04 ก.ย. 2562  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 6,200
15  กลยุทธ์และเทคนิคการตัดสินใจและแก้ปัญหาของนักบริหาร 83 40   16 ธ.ค. 2562 - 17 ธ.ค. 2562  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 6,200
16  การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษสู่ความสำเร็จยุค THAILAND 4.0 14 40   29 เม.ย 2562 - 30 เม.ย 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
17  การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษสู่ความสำเร็จยุค THAILAND 4.0 15 40   22 ส.ค. 2562 - 23 ส.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
18  การจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 6 40   27 มิ.ย 2562 - 28 มิ.ย 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
19  การจัดทำแผนฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ (Training Roadmap) 7 40   25 เม.ย 2562 - 26 เม.ย 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
20  การจัดทำแผนฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ (Training Roadmap) 8 40   20 ส.ค. 2562 - 21 ส.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
21  การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและการสร้างคุณค่าในการบริการ (CRM) 35 40   08 พ.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2,900
22  การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและการสร้างคุณค่าในการบริการ (CRM) 36 40   04 พ.ย. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2,900
23  การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในภาครัฐ 23 40   05 มี.ค 2562 - 06 มี.ค 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
24  การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในภาครัฐ 24 40   18 มิ.ย 2562 - 19 มิ.ย 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
25  การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในภาครัฐ 25 40   03 ต.ค. 2562 - 04 ต.ค. 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
26  การบริหารความหลากหลายของบุคลากรภายในองค์การ (Diversity Management) 1 40   13 มิ.ย 2562 - 14 มิ.ย 2562  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 6,200
27  การบริหารความหลากหลายของบุคลากรภายในองค์การ (Diversity Management) 2 40   24 ก.ย. 2562 - 25 ก.ย. 2562  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 6,200
28  การบริหารความหลากหลายของบุคลากรภายในองค์การ (Diversity Management) 3 40   17 ธ.ค. 2562 - 18 ธ.ค. 2562  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 6,200
29  การบริหารโครงการ 71 40   19 มิ.ย 2562 - 21 มิ.ย 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 6,600
30  การบริหารโครงการ 72 40   05 ส.ค. 2562 - 07 ส.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 6,600
31  การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง 19 80   10 มิ.ย 2562 - 26 ก.ค. 2562  โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท 65,000
32  การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 4 40   24 เม.ย 2562 - 26 เม.ย 2562  โรงแรมนารายณ์ 7,700
33  การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 5 40   09 ก.ค. 2562 - 11 ก.ค. 2562  โรงแรมนารายณ์ 7,700
34  การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource Management SHRM) 2 40   07 ส.ค. 2562 - 04 ก.ย. 2562  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 23,500
35  การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารสายงาน (HRM for Line Manager) 3 40   26 ส.ค. 2562 - 28 ส.ค. 2562  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 9,900
36  การบริหารบุคคลอย่างไรให้งานได้ผลคนเป็นสุขและมีประสิทธิภาพ 31 40   12 มี.ค 2562 - 13 มี.ค 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
37  การบริหารบุคคลอย่างไรให้งานได้ผลคนเป็นสุขและมีประสิทธิภาพ 32 40   23 ก.ค. 2562 - 24 ก.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
38  การประเมินผลการลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ROI on HRD) 4 40   20 ก.ย. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2,900
39  การปรับปรุงกระบวนงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 7 40   07 มี.ค 2562 - 08 มี.ค 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
40  การปรับปรุงกระบวนงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 8 40   20 ส.ค. 2562 - 21 ส.ค. 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
41  การปรับปรุงกระบวนงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 9 40   07 พ.ย. 2562 - 08 พ.ย. 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
42  การพัฒนาการคิดเชิงบวกเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน 21 40   05 มี.ค 2562 - 06 มี.ค 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
43  การพัฒนาการคิดเชิงบวกเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน 22 40   09 ก.ค. 2562 - 10 ก.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
44  การพัฒนาการคิดเชิงบวกเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน 23 40   21 ต.ค. 2562 - 22 ต.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
45  การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) 49 40   01 มี.ค 2562  โรงแรมนารายณ์ 3,700
46  การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) 50 40   09 ส.ค. 2562  โรงแรมนารายณ์ 3,700
47  การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) 51 40   04 พ.ย. 2562  โรงแรมนารายณ์ 3,700
48  การพัฒนาความคิดเชิงรุกด้วยทัศนคติบวก 32 40   12 มี.ค 2562 - 13 มี.ค 2562  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 6,200
49  การพัฒนาความคิดเชิงรุกด้วยทัศนคติบวก 33 40   29 ส.ค. 2562 - 30 ส.ค. 2562  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 6,200
50  การพัฒนาความคิดเชิงรุกด้วยทัศนคติบวก 34 40   25 พ.ย. 2562 - 26 พ.ย. 2562  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 6,200
51  การพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) 52 40   02 เม.ย 2562 - 03 เม.ย 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
52  การพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) 53 40   10 ก.ย. 2562 - 11 ก.ย. 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
53  การพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) 54 40   12 ธ.ค. 2562 - 13 ธ.ค. 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
54  การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 29 40   19 มี.ค 2562 - 20 มี.ค 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
55  การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 30 40   04 มิ.ย 2562 - 05 มิ.ย 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
56  การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 31 40   28 ต.ค. 2562 - 29 ต.ค. 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
57  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resources Development : SHRD) 4 30   05 มิ.ย 2562 - 27 มิ.ย 2562  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 19,900
58  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุค BEYOND THAILAND 4.0 (THAILAND 5.0?) 2 40   08 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562  โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต 7,700
59  การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชน 84 40   25 ก.พ. 2562 - 26 ก.พ. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 5,600
60  การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชน 85 40   16 พ.ค. 2562 - 17 พ.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 5,600
61  การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชน 86 40   08 ต.ค. 2562 - 09 ต.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 5,600
62  การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชน 87 40   19 ธ.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 5,600
63  การพัฒนาบุคลิกภาพและสร้างศักยภาพสู่ความสำเร็จ 6 40   10 มิ.ย 2562 - 11 มิ.ย 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
64  การพัฒนาบุคลิกภาพและสร้างศักยภาพสู่ความสำเร็จ 7 40   30 ต.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
65  การพัฒนาระบบคิดและความคิดสร้างสรรค์ 62 40   25 มี.ค 2562 - 26 มี.ค 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
66  การพัฒนาระบบคิดและความคิดสร้างสรรค์ 63 40   06 มิ.ย 2562 - 07 มิ.ย 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
67  การพัฒนาระบบคิดและความคิดสร้างสรรค์ 64 40   13 พ.ย. 2562 - 14 พ.ย. 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
68  การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 7 40   22 เม.ย 2562 - 23 เม.ย 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
69  การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 8 40   05 ก.ย. 2562 - 06 ก.ย. 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
70  การสร้างความสุขในสถานที่ทำงานเพื่อความสำเร็จของงาน (Happy Workplace) 10 40   05 พ.ย. 2562 - 06 พ.ย. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
71  การสร้างความสุขในสถานที่ทำงานเพื่อความสำเร็จของงาน (Happy Workplace) 9 40   06 มิ.ย 2562 - 07 มิ.ย 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
72  การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 12 40   09 เม.ย 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2,900
73  การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 13 40   08 ก.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2,900
74  การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 14 40   15 พ.ย. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2,900
75  การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารโดยใช้หลักการ 7 Plus Habits 23 40   16 พ.ค. 2562 - 17 พ.ค. 2562  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 6,200
76  แก่นการจัดการด้านการเงิน 45 40   24 มิ.ย 2562 - 28 มิ.ย 2562  โรงแรมนารายณ์ 12,000
77  ความก้าวหน้าของการสรรหายุค 4.0 แหล่งและวิธีการคัดเลือก 3 40   25 มิ.ย 2562  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 3,700
78  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 25 40   14 มี.ค 2562 - 15 มี.ค 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
79  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 26 40   13 มิ.ย 2562 - 14 มิ.ย 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
80  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 27 40   12 ก.ย. 2562 - 13 ก.ย. 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
81  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 28 40   28 พ.ย. 2562 - 29 พ.ย. 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
82  งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 44 40   06 มี.ค 2562 - 07 มี.ค 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
83  งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 45 40   05 พ.ย. 2562 - 06 พ.ย. 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
84  จิตวิทยาการบริหารเพื่อความเป็นเลิศขององค์กร 7 40   20 มี.ค 2562 - 21 มี.ค 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
85  จิตวิทยาการบริหารเพื่อความเป็นเลิศขององค์กร 8 40   23 ก.ค. 2562 - 24 ก.ค. 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
86  จิตวิทยาการพัฒนาวินัยและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 5 40   13 มิ.ย 2562 - 14 มิ.ย 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
87  จิตวิทยาการพัฒนาวินัยและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 6 40   23 ธ.ค. 2562 - 24 ธ.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
88  เทคนิคการเขียนเพื่อนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 39 40   25 มี.ค 2562 - 27 มี.ค 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 6,600
89  เทคนิคการเขียนเพื่อนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 40 40   08 ก.ค. 2562 - 10 ก.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 6,600
90  เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ - 50   04 มี.ค 2562 - 05 มี.ค 2562  โรงแรม Amari BURIRAM UNITED จังหวัดบุรีรัมย์ 6,200
91  เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ 41 40   19 มี.ค 2562 - 20 มี.ค 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
92  เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ 42 40   25 มิ.ย 2562 - 26 มิ.ย 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
93  เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ 43 40   05 ก.ย. 2562 - 06 ก.ย. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
94  เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ 44 40   25 พ.ย. 2562 - 26 พ.ย. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
95  เทคนิคการเขียนหนังสือติดต่อราชการและธุรกิจ - 40   07 มี.ค 2562 - 08 มี.ค 2562  โรงแรม Amari BURIRAM UNITED จังหวัดบุรีรัมย์ 6,200
96  เทคนิคการเขียนหนังสือติดต่อราชการและธุรกิจ 38 40   23 พ.ค. 2562 - 24 พ.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
97  เทคนิคการเขียนหนังสือติดต่อราชการและธุรกิจ 39 40   12 ก.ย. 2562 - 13 ก.ย. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
98  เทคนิคการเขียนหนังสือติดต่อราชการและธุรกิจ 40 40   28 พ.ย. 2562 - 29 พ.ย. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
99  เทคนิคการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 29 40   27 พ.ค. 2562 - 29 พ.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 6,600
100  เทคนิคการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 30 40   01 ก.ค. 2562 - 03 ก.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 6,600
101  เทคนิคการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 31 40   28 ต.ค. 2562 - 30 ต.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 6,600
102  เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างมืออาชีพ 42 40   12 มี.ค 2562 - 13 มี.ค 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
103  เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างมืออาชีพ 43 40   11 พ.ย. 2562 - 12 พ.ย. 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
104  เทคนิคการใช้ระบบสมรรถนะ (Competency) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล 32 40   13 พ.ค. 2562 - 14 พ.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
105  เทคนิคการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 26 40   22 เม.ย 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2,900
106  เทคนิคการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 27 40   22 ก.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2,900
107  เทคนิคการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 28 40   16 ต.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2,900
108  เทคนิคการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 29 40   11 ธ.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2,900
109  เทคนิคการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Managment) พ.ศ.2562 16 40   15 พ.ค. 2562  โรงแรมนารายณ์ 3,700
110  เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ 60 40   01 มี.ค 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2,900
111  เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ 61 40   04 ก.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2,900
112  เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 3 40   27 มี.ค 2562 - 28 มี.ค 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
113  เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 4 40   15 ส.ค. 2562 - 16 ส.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
114  เทคนิคการเป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการมืออาชีพ 25 40   21 พ.ค. 2562 - 22 พ.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
115  เทคนิคการเป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการมืออาชีพ 26 40   13 ส.ค. 2562 - 14 ส.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
116  เทคนิคการเป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการมืออาชีพ 27 40   03 ธ.ค. 2562 - 04 ธ.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
117  เทคนิคการเป็นวิทยากรนำและสร้างสรรค์กิจกรรมอย่างมืออาชีพ 10 40   28 ส.ค. 2562 - 29 ส.ค. 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
118  เทคนิคการเป็นวิทยากรนำและสร้างสรรค์กิจกรรมอย่างมืออาชีพ 11 40   06 พ.ย. 2562 - 07 พ.ย. 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
119  เทคนิคการเป็นวิทยากรนำและสร้างสรรค์กิจกรรมอย่างมืออาชีพ 9 40   29 พ.ค. 2562 - 30 พ.ค. 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
120  เทคนิคการฝึกสอนแนะนำงาน (COACHING TECHNIQUE) 27 40   04 เม.ย 2562 - 05 เม.ย 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
121  เทคนิคการฝึกสอนแนะนำงาน (COACHING TECHNIQUE) 28 40   18 ก.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
122  เทคนิคการฝึกสอนแนะนำงาน (COACHING TECHNIQUE) 30 40   17 ต.ค. 2562 - 18 ต.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
123  เทคนิคการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังเพื่อการวางแผนกำลังคนที่มีประสิทธิผล 14 40   08 ส.ค. 2562 - 09 ส.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
124  เทคนิคการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 19 40   15 พ.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2,900
125  เทคนิคการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 20 40   16 ก.ย. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2,900
126  เทคนิคการให้บริการที่ประทับใจ 34 40   17 มิ.ย 2562 - 18 มิ.ย 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
127  เทคนิคการให้บริการที่ประทับใจ 35 40   01 ส.ค. 2562 - 02 ส.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
128  เทคนิคการให้บริการที่ประทับใจ 36 40   19 ธ.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
129  นวัตกรรมการบริหารองค์กรและภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 2 40   06 มิ.ย 2562 - 07 มิ.ย 2562  โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต 6,200
130  แนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตาม พ.ร.บ. และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 - 50   07 มี.ค 2562 - 08 มี.ค 2562  โรงแรม Amari BURIRAM UNITED จังหวัดบุรีรัมย์ 6,200
131  แบบอย่างแนวปฏิบัติชั้นเลิศในด้านทรัพยากรมนุษย์ (Best Practices in HR) 8 40   15 มิ.ย 2562 - 24 พ.ย. 2562  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 191,000
132  ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 - 50   09 มี.ค 2562  โรงแรม Amari BURIRAM UNITED จังหวัดบุรีรัมย์ 3,700
133  ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 2 15   02 มี.ค 2562  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 3,700
134  ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 3 40   11 พ.ค. 2562  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 3,700
135  ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 4 40   06 ก.ค. 2562  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 3,700
136  มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในการทำงาน 157 40   27 ก.พ. 2562 - 28 ก.พ. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
137  มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในการทำงาน 158 40   30 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
138  มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในการทำงาน 159 40   18 พ.ย. 2562 - 19 พ.ย. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
139  ยุทธศาสตร์การวัดความสำเร็จขององค์กร KPI 50 40   07 มี.ค 2562 - 08 มี.ค 2562  โรงแรมรอยัลเบญจา 6,200
140  ยุทธศาสตร์การวัดความสำเร็จขององค์กร KPI 51 40   25 ก.ค. 2562 - 26 ก.ค. 2562  โรงแรมรอยัลเบญจนา 6,200
141  ยุทธศาสตร์การวัดความสำเร็จขององค์กร KPI 52 40   12 ธ.ค. 2562 - 13 ธ.ค. 2562  โรงแรมรอยัลเบญจา 6,200
142  รู้ทันการตลาดยุคใหม่เพื่อพิชิตยอดขาย 1 40   22 มี.ค 2562  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 3,700
143  รู้ทันการตลาดยุคใหม่เพื่อพิชิตยอดขาย 2 40   28 พ.ค. 2562  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 3,700
144  รู้ทันการตลาดยุคใหม่เพื่อพิชิตยอดขาย 3 40   07 พ.ย. 2562  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 3,700
145  ศิลปะการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development) 28 40   14 มี.ค 2562 - 15 มี.ค 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
146  ศิลปะการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development) 29 40   11 ก.ค. 2562 - 12 ก.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
147  ศิลปะการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development) 30 40   10 ต.ค. 2562 - 11 ต.ค. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
148  ศิลปะการพัฒนาหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 81 40   27 มี.ค 2562 - 28 มี.ค 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
149  ศิลปะการพัฒนาหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 82 40   12 มิ.ย 2562 - 13 มิ.ย 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
150  ศิลปะการพัฒนาหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 83 40   04 ก.ย. 2562 - 05 ก.ย. 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
151  ศิลปะการพัฒนาหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 84 40   11 ธ.ค. 2562 - 12 ธ.ค. 2562  โรงแรมนารายณ์ 6,200
152  สุดยอดเลขานุการมืออาชีพ 19 40   21 มี.ค 2562 - 22 มี.ค 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
153  สุดยอดเลขานุการมืออาชีพ 20 40   04 มิ.ย 2562 - 05 มิ.ย 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
154  สุดยอดเลขานุการมืออาชีพ 21 40   13 พ.ย. 2562 - 14 พ.ย. 2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4,600
155  ออกแบบ Infographic อย่างไรให้โดนใจอย่างสร้างสรรค์ด้วย PowerPoint 2 40   05 ส.ค. 2562 - 06 ส.ค. 2562  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 6,200
156  ออกแบบ Infographic อย่างไรให้โดนใจอย่างสร้างสรรค์ด้วย PowerPoint 3 40   21 พ.ย. 2562 - 22 พ.ย. 2562  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 6,200
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 5 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในเวลาราชการ 08.30-16.30 น.) sermtham@tu.ac.th หรือ โทร. 02-6133822-5 โทรสาร (FAX) 02-2257517, 02-2264395