หลักสูตร"การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง"ได้ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.)แล้ว

 ตามที่สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร"การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง" รุ่นที่ 18 ระหว่างวันที่ 9 กรกฏาคม - 23 สิงหาคม 2561 นั้น

 สถาบันขอเรียนให้ทราบว่าหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรที่ทาง สำนักงานคณะกรรมการกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง ซึ่งผู้ที่จะดำรงตำแหน่ง หรือ ดำรงตำแหน่งอยู่จะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าว