ตารางโครงการฝึกอบรม ประจำปี 2555
ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
รุ่นที่
หลักสูตร
สถานที่
ค่าลงทะเบียน
โครงการฝึกอบรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555
1.
13 - 14 ก.พ. 55
  4 เทคนิคการเป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการมืออาชีพ
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
3,200.-
2.
15 ก.พ. 55
33
เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
1,800.-
3.
16 - 17 ก.พ. 55
56
การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชน
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
3,300.-
4.
20 - 21 ก.พ. 55
40
การพัฒนาระบบคิดและความคิดสร้างสรรค์
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2,500.-
5.
22 - 23 ก.พ. 55
   9 เทคนิคการเขียนหนังสือติดต่อราชการและธุรกิจ
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2,500.-
6.
24 - 25 ก.พ. 55
4
การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2,500.-
      7.       27 - 28 กพ. 55   6 เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติราชการ      ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์    2,500.-
8.
29 ก.พ. 55
3
การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
1,800.-
ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
รุ่นที่
หลักสูตร
สถานที่
ค่าลงทะเบียน
โครงการฝึกอบรมประจำเดือนมีนาคม 2555
1.
1 มี.ค. 55
21
เทคนิคการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
1,800.-
2.
2 มี.ค. 55
28
การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
1,800.-
3.
5 - 6 มี.ค. 55
13
เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2,500.-
4.
8 - 9 มี.ค. 55
29
ยุทธศาสตร์การวัดความสำเร็จขององค์กร KPI
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2,500.-
5.
12 - 13 มี.ค. 55
10
เทคนิคการฝึกสอนแนะนำงาน (Coaching Technique)
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2,500.-
6.
12 - 13 มี.ค. 55
29
การพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking)
โรงแรมนารายณ์
3,000.-
7.
14 - 16 มี.ค. 55
49
การบริหารโครงการ
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
3,500.-
      8.      15 - 16 มี.ค. 55    1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน           โรงแรมเวียงใต้     2,800.-
9.
19 - 20 มี.ค. 55
19
เทคนิคการใช้ระบบสมรรถนะ (Competency) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2,500.-
10.
21 มี.ค. 55
5
เทคนิคการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
1,800.-
11.
22-23 มี.ค. 55
16
หัวหน้างานกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR FOR NON-HR)
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2,500.-
12.
26-27 มี.ค. 55
59
โรงแรมนารายณ์
3,000.-
     13.         26 - 28 มี.ค.55   86 จิตวิทยาการบริหาร : สู่ความเป็นเลิศของนักบริหาร        ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์     3,500.-
     14.       27 - 28 มี.ค. 55   1 เทคนิคการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน ( Job Description)            โรงแรมเวียงใต้     2,800.-
15.
29-30 มี.ค. 55
4
การบริหารงานพัสดุภาครัฐแนวใหม่
 โรงแรมเวียงใต้
2,800.-
16.
29 -30 มี.ค. 55
16
ทฤษฎีเกมกับกลยุทธ์สู่ความสำเร็จขององค์กร (Blue Ocean and Game Theory)
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2,500.-
ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
รุ่นที่
หลักสูตร
สถานที่
ค่าลงทะเบียน
โครงการฝึกอบรมประจำเดือนเมษายน 2555
1.
2-3 เม.ย. 55
25
EQ-AQ การเสริมสร้างประสิทธิภาพและความสำเร็จในการทำงาน
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2,500.-
2.
4-5 เม.ย. 55
60
ศิลปะการพัฒนาหัวหน้างาน
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2,500.-
3.
9 เม.ย. 55
9
ศิลปะการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development)
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
1,800.-
4.
10 เม.ย. 55
10
การคิดเชิงรุก
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
1,800.-
      5.         11 เม.ย 55    1 เทคนิคการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ       ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์     1,800.-
6.
18-20 เม.ย. 55
46
Effective Presentation : ศิลปะการนำเสนอเพื่อครองใจผู้ฟัง
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
3,800.-
7.
23 - 25 เม.ย. 55
13
เทคนิดการเป็นวิทยากรและนักฝึกอบรมมืออาชีพ
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
3,500.-
8.
26 - 27 เม.ย. 55
57
การพัฒนาบุคคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชน
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
3,300.-
9.
28 - 29 เม.ย. 55
114
การสร้างพลังความสำเร็จของชีวิตด้วยจิตวิทยานีโอฮิวแมนนิส
โรงแรมปริ๊นสตั้นพาร์คสวีท
2,800.-
10.
30 เม.ย - 2 พค.. 55
6
เทคนิคการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
3,500.-
ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
รุ่นที่
หลักสูตร
สถานที่
ค่าลงทะเบียน
โครงการฝึกอบรมประจำเดือนพฤษภาคม 2555
      1.        10-11 พ.ค. 55   1 การพัฒนาการคิดเชิงบวกเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน        ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์     2,500.-
2.
14-15 พ.ค. 55
13
เทคนิดการให้บริการที่ประทับใจ - ย้ายไปวันที่ 7 - 8 มิถุนายน 55 -
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2,500.-
3.
16 พ.ค. 55
16
การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและการสร้างคุณค่าในการบริการ
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
1,800.-
4.
17 พ.ค. 55
22
เทคนิคการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
1,800.-
5.
18 - 19 พ.ค. 55
8
การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2,500.-
6.
21 - 22 พ.ค. 55
28
งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
3,000.-
7.
24 - 25 พ.ค. 55
136
มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในการทำงาน
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2,500.-
8.
28 - 29 พ.ค. 55
22
เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ KM/LO ให้มีคุณค่าแก่องค์กร
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2,500.-
9.
28 - 29 พ.ค. 55
52
การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารโดยใช้หลักการ 7 Plus Habits
โรงแรมนารายณ์
4,500.-
10.
30 - 31 พ.ค. 55
41
การพัฒนาระบบคิดและความคิดสร้างสรรค์
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2,500.-
ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
รุ่นที่
หลักสูตร
สถานที่
ค่าลงทะเบียน
โครงการฝึกอบรมประจำเดือนมิถุนายน 2555
1.
1 มิ.ย. 55
29
การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
1,800.-
2.
5 มิ.ย. 55
5
เทคนิคการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความสำเร็จอย่างมืออาชีพ
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
1,800.-
3.
6-8 มิ.ย. 55
19
เทคนิคการเขียนเพื่อนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
3,500.-
4.
11-12 มิ.ย. 55
5
เทคนิคการเป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการมืออาชีพ
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
3,200.-
5.
13-15 มิ.ย. 55
16
การบริหารโครงการ
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
3,500.-
      6.        14-15 มิ.ย. 55   2 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน        โรงแรมเวียงใต้      2,800.-
7.
18-19มิ.ย. 55
14
เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2,500.-
8.
20-22 มิ.ย. 55
47
Effective Presentation : ศิลปะการนำเสนอเพื่อครองใจผู้ฟัง
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
3,800.-
9.
21-22 มิ.ย. 55
5
การบริหารงานพัสดุภาครัฐแนวใหม่
   โรงแรมเวียงใต้
2,800.-
10.
23-24 มิ.ย. 55
115
การสอนเด็กเล็กให้เป็นอัจฉริยะและมีความสุขตามแนวนิโอฮิวแมนนิส
โรงแรมปริ๊นสตั้นพาร์คสวีท
3,800.-
11.
25-26 มิ.ย. 55
3
เทคนิคการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังเพื่อการวางแผนกำลังคนที่มีประสิทธิผล
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2,500.-
     12.         27 มิ.ย. 55   2 เทคนิคการการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ       ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์     1,800.-
13.
28-29 มิ.ย. 55
10
เทคนิคการเขียนหนังสือติดต่อราชการและธุรกิจ
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2,500.-
ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
รุ่นที่
หลักสูตร
สถานที่
ค่าลงทะเบียน
โครงการฝึกอบรมประจำเดือนกรกฎาคม 2555
1.
2-3 ก.ค. 55
10
เทคนิคการฝึกสอนแนะนำงาน (Coaching Technique)
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2,500.-
2.
4-6 ก.ค. 55
14
เทคนิคการเป็นวิทยากรและนักฝึกอบรมมืออาชีพ
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
3,500.-
3.
9-10 ก.ค. 55
60
กลยุทธ์และเทคนิคการตัดสินใจและแก้ปัญหาของนักบริหาร
โรงแรมนารายณ์
3,000.-
4.
9-11 ก.ค. 55
87
จิตวิทยาการบริหาร:สู่ความเป็นเลิศของนักบริหาร
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
3,500.-
5.
12-13 ก.ค. 55
30
ยุทธศาสตร์การวัดความสำเร็จขององค์กร KPI
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2,500.-
7.
16 -17 ก.ค. 55
2
การพัฒนาการคิดเชิงบวกเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2,500.-
8.
18 ก.ค. 55
34
เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
1,800.-
9.
19-20 ก.ค. 55
17
หัวหน้างานกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR FOR NON-HR)
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2,500.-
10.
23-24 ก.ค. 55
26
EQ-AQ การเสริมสร้างประสิทธิภาพและความสำเร็จในการทำงาน
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2,500.-
11.
23-24 ก.ค. 545
30
การพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking)
โรงแรมนารายณ์
3,000.-
      12.     24 - 25 ก.ค. 55   2 เทคนิคการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน ( Job Description)            โรงแรมเวียงใต้     2,800.-
13.
25 ก.ค. 55
12
การคิดเชิงรุก
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
1,800.-
14.
26 -27 ก.ค. 55
20
เทคนิคการใช้ระบบสมรรถนะ (Competency) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล        ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2,500.-
     15 .         30-31 กค. 55 61 ศิลปะการพัฒนาหัวหน้างาน    ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์     2,500
ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
รุ่นที่
หลักสูตร
สถานที่
ค่าลงทะเบียน
โครงการฝึกอบรมประจำเดือนสิงหาคม 2555
1.
1 ส.ค. 55
6
เทคนิคการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
1,800.-
2.
6-7 ส.ค. 55
15
เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2,500.
3.
8 ส.ค. 55
17
การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและการสร้างคุณค่าในการบริการ
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
1,800.-
4.
9 -10 ส.ค. 55
17
ทฤษฎีเกมกับกลยุทธ์สู่ความสำเร็จขององค์กร (Blue Ocean and Game Theory)
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2,500.-
5.
14-15 ส.ค. 55
14
เทคนิดการให้บริการที่ประทับใจ
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2,500.-
6.
16-17 ส.ค. 55
137
มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในการทำงาน
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2,500.-
7.
18-19 ส.ค. 55
115
การสร้างพลังและความสำเร็จของชีวิตด้วยจิตวิทยานีโอฮิวแมนนิส
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2,800.-
8.
20-21 ส.ค. 55
29
งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
โรงแรมปริ๊นสตั้นพาร์คสวีท
3,000.-
9.
22-24 ส.ค. 55
7
เทคนิคการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
3,500.-
10.
27-28 ส.ค. 55
7
เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2,500.-
11.
29-31 ส.ค. 55
51
การบริหารโครงการ (ย้ายสถานที่ไป โรงแรมแกรนไชน่า ปริ๊นเซส เยาวราช )
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
3,500.-
ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
รุ่นที่
หลักสูตร
สถานที่
ค่าลงทะเบียน
โครงการฝึกอบรมประจำเดือนกันยายน 2555
1.
3 ก.ย. 55
8
ศิลปะการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development)
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
1,800.-
2.
4 - 5 ก.ย. 55
42
การพัฒนาระบบคิดและความคิดสร้างสรรค์
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2,500.-
3.
6-7 ก.ย. 55
58
การพัฒนาบุคคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชน
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
3,300.-
4.
6 - 7 ก.ย. 55
3
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
โรงแรมเวียงใต้
2,800.-
5.
10 - 11 ก.ย. 55
6
เทคนิคการเป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการมืออาชีพ
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
3,200.-
6.
12-14 ก.ย. 55
20
เทคนิคการเขียนเพื่อนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
3,500.-
7.
13 - 14 ก.ย. 55
6
การบริหารงานพัสดุภาครัฐแนวใหม่
โรงแรมเวียงใต้
2,800.-
8.
17 - 18 ก.ย. 55
31
การพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking)
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
3,000.-
9.
17 - 18 ก.ย. 55
27
EQ-AQ การเสริมสร้างประสิทธิภาพและความสำเร็จในการทำงาน
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2,500.-
10.
19 ก.ย. 55
23

เทคนิคการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ

ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
1,800.-
11.
20 - 21 ก.ย. 55
4
เทคนิคการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังเพื่อการวางแผนกำลังคนที่มีประสิทธิผล
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2,500.-
     12.      24-25 ก.ย. 55   61 กลยุทธ์และเทคนิคการตัดสินใจและแก้ปัญหาของนักบริหาร              โรงแรมนารายณ์     3,000.-
     13.      24 - 26 ก.ย. 55   15 เทคนิคการเป็นวิทยากรและนักฝึกอบรมมืออาชีพ      ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์     3,500.-
14.
27- 2 8 ก.ย.55
11
เทคนิคการเขียนหนังสือติดต่อราชการและธุรกิจ
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2,500.-
ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
รุ่นที่
หลักสูตร
สถานที่
ค่าลงทะเบียน
โครงการฝึกอบรมประจำเดือนตุลาคม 2555
1.
10 ต.ค. 55
3
เทคนิคการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
3,000.-
2.
11 - 12 ต.ค. 55
30
งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
1,800.-
3.
15 ต.ค. 55
35
เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
1,800.-
4.
16 ต.ค. 55
16
เทคนิคการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความสำเร็จอย่างมืออาชีพ
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2,500.-
5.
17-18 ต.ค. 55
21
เทคนิคการใช้ระบบสมรรถนะ (Competency) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
4,500.-
6.
19-20 ต.ค. 55
9
การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2,500.-
7.
24-26 ต.ค. 55
48
Effective Presentation : ศิลปะการนำเสนอเพื่อครองใจผู้ฟัง
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
3,800.-
8.
29-30 ต.ค. 55
12
เทคนิคการฝึกสอนแนะนำงาน (Coaching Technique)
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2,500.-
9.
31 ต.ค. 55
4
การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
1,800.-
ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
รุ่นที่
หลักสูตร
สถานที่
ค่าลงทะเบียน
โครงการฝึกอบรมประจำเดือนพฤศจิกายน 2555
1.
1-2 พ.ย. 55
18
หัวหน้างานกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR FOR NON-HR)
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2,500.-
2.
5 พ.ย. 55
9
ศิลปะการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development)
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
1,800.-
3.
6- 7 พ.ย. 55
8
เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ KM/LO ให้มีคุณค่าแก่องค์กร
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2,500.-
4.
8-9 พ.ย. 55
12
เทคนิคการเขียนหนังสือติดต่อราชการและธุรกิจ
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2,500.-
5.
12 - 13 พ.ย. 55
15
เทคนิคการให้บริการที่ประทับใจ
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2,500.-
6.
14 พ.ย. 55
 30 การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
1,800.-
7.
15 - 16 พ.ย. 55
16
เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2,500.-
8.
17-18 พ.ย. 55
55

การสอนเด็กเล็กให้เป็นอัจฉริยะและมีความสุขตามแนวนิโอฮิวแมนนิส

โรงแรมปริ๊นตั้น พาร์คสวีท
2,800.-
9.
19-20 พ.ย. 55
10
การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารโดยใช้หลักการ 7 Plus Habits
โรงแรมนารายณ์
4,500.-
10.
19 - 20 พ.ย. 55
62
ศิลปะการพัฒนาหัวหน้างาน
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2,500.-
11.
21 -23 พ.ย. 55
8
เทคนิคการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
3,500.-
12.
26-27 พ.ย. 55
138
มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในการทำงาน
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2,500.-
13.
28-30 พ.ย. 55
88
จิตวิทยาการบริหาร:สู่ความเป็นเลิศของนักบริหาร
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
3,500.-
ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
รุ่นที่
หลักสูตร
สถานที่
ค่าลงทะเบียน
โครงการฝึกอบรมประจำเดือนธันวาคม 2554
1.
3 - 4 ธ.ค. 55
31
ยุทธศาสตร์การวัดความสำเร็จขององค์กร KPI
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2,500.-
2.
6-7 ธ.ค. 55
18
ทฤษฎีเกมกับกลยุทธ์สู่ความสำเร็จขององค์กร (Blue Ocean and Game Theory)
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2,500.-
3.
11 ธ.ค. 55
36
เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2,500.-
4.
15-16 ธ.ค. 55
116
การสร้างพลังความสำเร็จของชีวิตด้วยจิตวิทยานีโอฮิวแมนนิส
โรงแรมปริ๊นสตั้นพาร์คสวีท
2,800.-
5.
12 - 14 ธ.ค. 55
19
เทคนิคการเขียนเพื่อนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
3,500.-
6.
17 ธ.ค. 55
13
การคิดเชิงรุก
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
1,800.-
7.
18 ธ.ค. 55
18
การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและการสร้างคุณค่าในการบริการ
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
1,800.-
8.
20 - 21 ธ.ค. 55
59
การพัฒนาบุคคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชน
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
3,300.-