กลับหน้าแรก
รวมภาพกิจกรรมการจัดงานของสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม
     
 
      ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
    เสวนาเรื่อง "นานาทัศนะปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมเมืองไทย" โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลาย
    องค์กรมาร่วมเสวนา และให้ความรู้เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมแพทย์โดม 3
    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 11 ธันวาคม 2551
     
โครงการถวายความรู้แด่พระสงฆ์ 24 - 25 ตุลาคม 2551 โดยมีวิทยากรผู้มีคุณวุฒิบรรยายหลายท่าน
(สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม จัดร่วมกับ มูลนิธิธรรมวินิต)
   
ผู้ว่าราชการจังหวัดประทุมธานีรับมอบของที่ระลึกจากผู้อำนวยการสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง บทบาทผู้ตรวจการแผ่นดิน
ประโยชน์ต่อประชาชน ที่ห้องแพทย์โดม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
วันที่ 29 สิงหาคม 2551
   
ผู้อำนวยการสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคมรับมอบของที่ระลึกจากคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ในงานสัมนาทางวิชาการเรื่อง "พระพุธศาสนากับการจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย"
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2551 ณ ห้อง Lt1
   
สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคมร่วมกับสมาคมเสริมศึกษาสัมพันธ์ธรรมศาสตร์
จัดบรรยาย เรื่อง "เตรียมพร้อมก่อนการลงทุนและเทคนิคการวิเคราะห์หุ้นเบื้องต้น"
บรรยายโดย อาจารย์ สุสรพล วัฒนะโชติ
วันเสาร์ที่ 12 กค. 2551 ณ ห้อง ประภาศน์ อวยชัย มธ.ท่าพระจันทร์
   
ผู้อำนวยการสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม กล่าวเปิดงาน แสดงธรรม - ปฎิบัติธรรมเป็นธรรมทาน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (สำนักเสริมศึกษาจัดร่วมกับชมรมกัลยาณธรรม) เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2551 ณ หอประชุมใหญ่ และหอประชุมศรีบูรพา มธ.ท่าพระจันทร์ โดยมีผู้เข้าร่วม ปฏิบัติธรรมกว่าสามพันคน
   
โครงการยุวกวีศิลป์ รุ่นที่ 17 สำนักเสริมศึกษาจัดร่วมกับพิพิธพัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอีกมากมายโดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
36 โรงเรียน วันที่ 17 - 19 มิถุนายน 2551
   

สำนักเสริมศึกษาร่วมกับ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัด การสัมนา เรื่องการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาน
จ.ลำปาง มีผู้ร่วมสัมนา 230 คน

   
งานครบรอบ 34 ปีสำนักเสริมศึกษาและ บริการสังคม เมื่อ 23 พ.ค.51
ณ ห้องประภาศน์ อวยชัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์
   

 

ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และ ผู้อำนวยการสำนักเสริม
ศึกษาและบริการสังคม ทำบันทึกข้อตกลงการ ให้ความร่วมมือ
ในการให้การบริการวิชาการในชุมชน

   

สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม
จัดโครงการถวายความ
รู้แด่พระสงฆ์ที่จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 7 - 8 เมษายน 2551ร่วมกับ คณะสงฆ์และผู้บริหารจังหวัดน่าน

   

“ โครงการพัฒนาผู้นำเยาวชนเพื่อสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมไทย ” จัดโดย สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ณ ห้องประชุมโดม 2,โดม 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ระหว่างวันที่ 22-29 เมษายน 2551

   
    กลับ                                          ถัดไป