ขอแสดงความยินดีกับบุคคลากรของสถาบันที่ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ ผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับบุคคลากรของสถาบันทั้ง 3 ท่านที่ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครับ