หลักสูตร : เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 61

 วันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2560 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง Effective Presentation Technique : เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 61 บรรยายโดย : อาจารย์สุพจน์ ธาราภรณ์ศิลป์ และคณะ อบรม ณ ห้องประชุม ประภาศน์ อวยชัย ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยหลักสูตรนี้ได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นจำนวนมากเพราะเป็นหลักสูตรเน้นให้ผู้อบรมนั้นได้ปฏิบัติจริงเพื่อแสดงจุดอ่อนจุดแข็งของตนเองออกมา เพื่อที่จะให้อาจารย์แก้ไขปัญหาได้ถุกจุด โดยตลอดทั้ง 3 วันของการอบรมอาจารย์ได้มีภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยแบ่งเป็นกลุ่ม เพื่อให้แต่ละกลุ่มนั้นทำ workshop โจทย์ที่อาจารย์ให้ได้ เพื่อผลงานที่มีประสิทธิภาพต่อตนเอง ในทั้งอาจารยืได้ให้ข้อเสนอแนะกับผู้อบรมเพิ่มเติมเพื่อนำความรู้ที่ได้ในครั้งนี้กลับไปเผยแพร่ต่อกับบุคคลากรในองคืกรหรือไปประยุกต์ใช้กับตนเองให้ดีต่อไปครับ