หลักสูตร “การสร้างความสุขในสถานที่ทำงานเพื่อความสําเร็จของงาน”

 เมื่อวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง หลักสูตร “การสร้างความสุขในสถานที่ทำงานเพื่อความสําเร็จของงาน” (Happy Workplace) บรรยายโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธาวุฒิ พีรพรวิทูร อบรม ณ ห้องประชุม ประภาศน์ อวยชัย ช้ัน 4 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นจำนวนมากเพราะเป็นหลักสูตรที่เข้าถึงกระบวนการการทำงานขององค์กรทุกหน่วยงานได้อย่างชัดเจน ตลอดสองวันนี้อาจารย์ได้สอนและแนะนำแนวทางการพัฒนาความสุขในที่ทำงาน พร้อมชี้ถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไข ให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพและให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ไปพัฒนาต่อตนเองและองค์กรต่อไปครับ