หลักสูตร: เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 36

 เมื่อวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560 จัดอบรมโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร: เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 36 บรรยายโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หม่อมหลวงฐิติรัตน์ ลดาวัลย์ ณ ห้องประชุม ประภาศน์ อวยชัย ช้ัน 4 อาคารอเนกประสงค์ 1 มธ.การอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นจำนวนมากเพราะเป็นหลักสูตรที่สำคัญสำหรับการบันทึกข้อมูลสำคัญเวลาตอนหน่วยงานประชุมต่างๆ เพื่อให้การบันทึกข้อมูลนั้นมีความสำคัญที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ต่อการนำเสนอ พร้อมยังอัพเดตข้อมูลใหม่ๆให้กับผู้เข้าอบรมนั้นได้นำไปปรับใช้กับหน่วยงานของตนเองได้ต่อไปครับ