เรื่อง "การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและ การสร้างคุณค่าในการบริการ (CRM)" รุ่นที่ 32

 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง "การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและ การสร้างคุณค่าในการบริการ (CRM)" รุ่นที่ 32 บรรยายโดย ดร.สุรชาติ กิ่มมณี ณ ห้องประชุม ประภาศน์ อวยชัย ช้ัน 4 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นจำนวนมากเพราะเป็นหลักสูตรที่พัฒนาให้กับผู้อบรมได้สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีระบบแบบแผน เพื่อผลดีต่องานตนเองและองค์กรของท่านอย่างเป็นระบบและมีความพึงพอใจจากลุกค้าต่อไป