หลักสูตร ’การบริหารโครงการ (Project Management)

 โครงการอบรมวิชาการ In-house Training

วันพฤหัสบดีที่ 6 - วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 นี้ สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ’การบริหารโครงการ (Project Management)’ บรรยายโดย อาจารย์สมสุณีย์ ดวงแข ณ ห้องประชุมสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย โดยหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเฉพาะที่จัดขึ้นให้กับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งโดยตรง เพื่อเน้นความรู้ทางด้านบริหารโครงการ พร้อมวิเคราะห์ถึงภาพรวมของโครงการให้มีประสิทธิภาพ และสามารถช่วยให้องค์กรปรับตัวตามสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี