หลักสูตร “เทคนิคการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน” รุ่นที่ 27

 วันจันทร์ที่ 3 - วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร “เทคนิคการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน” รุ่นที่ 27 วิทยากร ดร.สุรชาติ กิ่มมณี และ รองศาสตราจารย์ผสุดี รุมาคม อบรม ณ ห้องประชุม ประภาศน์ อวยชัย ชั้น4 อาคารอเนกประสงค์ 1 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครับและเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ จะเน้นทั้งภาคทฤษฎีและผสมผสานภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงเนื้อหาของการจัดทำคู่มืออย่างมืออาชีพ พร้อมแนะแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานให้ใช้ประโยชน์จากคู่มือการปฏิบัติงาน ให้เข้าใจที่สุด เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในงานที่เกี่ยวข้องต่อไป