สัมมนา “eGovernment Forum 2018”

เมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
ผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการในงานอบรมสัมมนา “eGovernment Forum 2018” หัวข้อ เสวนา 1 : How to Kick-Start The People Transformation to Cope With Digital Strategy 


สำหรับการจัดงานประชุมสัมมนาฯ ครั้งนี้ เพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรม ในการให้บริการอัจฉริยะที่มุ่งประชาชนเป็นศูนย์กลาง เกิดการปรับเปลี่ยนการทำงานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการบริการข้อมูล มีการพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่ๆ เพื่อรองรับการให้บริการ เกิดการเชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ บูรณาการการทำงานและข้อมูลทั้งภายในและระหว่างหน่วยงาน จนเสมือนเป็นองค์กรเดียวกัน สำหรับการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการและบริการที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ ซึ่งสามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่มีข้อจำกัด ทางกายภาพ ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ การปกครอง การบริหารบ้านเมือง ตลอดจนการเสนอความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของภาครัฐได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายของการจัดสัมมนาฯ ดังกล่าว คือ กลุ่มผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และพนักงานในสังกัดทั้ง 20 กระทรวง 75 รัฐวิสาหกิจ และ 39 องค์การมหาชน ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ