หลักสูตร : เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 39

 เมื่อวันจันทร์ และ วันอังคาร ที่ 27-28 สิงหาคม 2561 สถาบันเสริมศึกษาแลละทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร : เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 39 วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์หม่อมหลวงฐิติรัตน์ ลดาวัลย์ อบรม ณ ห้องประชุม ประภาศน์ อวยชัย ช้ัน 4 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นหลักสูตรที่สำคัญต่อหน่วยงานและฝ่ายที่รับผิดชอบ ตลอดทั้ง 2 วัน อาจารย์ได้แนะแนวความรู้ความเข้าใจของการเขียนรายงานการประชุมให้กับผู้อบรมให้มีความถูกต้องไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมกับให้โจทย์ผู้เข้าอบรมได้มีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์กับโจทย์ต่างๆที่ได้รับ เพื่อเป็นการวัดสมรรถนะของผู้เข้าอบรมเอง พร้อมทั้งยังนำความรู้ที่ได้นี้นำไปใช้ประโยชน์กับงานตนเอง และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพต่อไป