หลักสูตร : สุดยอดเลขานุการมืออาชีพ รุ่นที่ 17

วันพฤหัสบดี - วันศุกร์ที่ 23-24 สิงหาคม 2561 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร : สุดยอดเลขานุการมืออาชีพ รุ่นที่ 17 วิทยากร : อาจารย์ณัฐกานต์ อร่ามวิทย์ อบรม ณ ห้องประชุม ประภาศน์ อวยชัย ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดี เพราะเป็นหลักสูตรที่ทางสถาบันและอาจารย์ เน้นเนื้อหาที่ทันสมัย ร่วมกับให้ผู้เข้าอบรมได้ work shop ร่วมกัน ในโจทย์ต่างๆที่อาจารย์ได้ให้แต่ละกลุ่มนั้นได้วิเคราะห์เนื้อหาออกมา พร้อมแนะแนวการปฏิบัติตนต่อสถานการณ์ต่างๆให้ตัวเรานั้นสามารถสร้างทัศนคติท่ีดีเพื่อที่จะเป็นเลขานุการอย่างมืออาชีพ และนำความรู้ที่ได้ในครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์กับงานตนเองและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพต่อไป