หลักสูตร “มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในการทำงาน” รุ่นที่ 155

 วันพฤหัสบดีที่ 16 - วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร “มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในการทำงาน” รุ่นที่ 155 วิทยากร : อาจารย์สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ และ ดร.สุชาติ สังข์เกษม อบรม ณ ห้องประชุม ประภาศน์ อวยชัย ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพราะเป็นหลักสูตรที่ทางอาจารย์ ต้องการให้ผู้เข้าอบรมนั้นได้แสดงออกทางความคิดร่วมกัน เพื่อแสดงศักยภาพของตนเองออกมาให้มากที่สุดระหว่างทำกิจกรรม เพราะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ทำให้ผู้เข้าอบรมได้หลักการและวิธีการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ร่วมกัน ก่อเกิดให้มีความสุขต่องาน และมีแนวทางคิดที่ดีต่อบุคคลรอบข้าง และทางเราหวังว่าผู้เข้าอบรมจะนำความรู้นี้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและองค์กรให้มีประสิทธิภาพต่อไป