หลักสูตร : เทคนิคการเป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการมืออาชีพ รุ่นที่ 23

 วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร : เทคนิคการเป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการมืออาชีพ รุ่นที่ 23 บรรยายและฝึกปฏิบัติโดย : อาจารย์สมภาคย์ ชูโชติ อบรม ณ ห้องประชมุ ประภาศน์ อวยชัย ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นจำนวนมาก เพราะเป็นหลักสูตรที่ผู้เข้าอบรมนั้นจะได้ความรู้จากอาจารย์ในรูปแบบประสบการณ์จริง การถ่ายทอดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ๆ พร้อมทั้งมีกิจกรรมการ work shop การเป็นพิธีกรต่อหน้าผู้เข้าอบรม เพื่อมองเห็นถึงจุดเด่นและจุดด้อย พร้อมนำผลงานมาสู่การแก้ไขให้การเป็นพิธีกรในภาคสนามต่อไปของผู้เข้าอบรมนั้นมีประสิทธิภาพต่อไป www.facebook.com/Icehroffice/

 

 a