หลักสูตร : ศิลปะการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development) รุ่นที่ 26

 วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร : ศิลปะการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development) รุ่นที่ 26 วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธาวุฒิ พีรพรวิทูร โดยการอบรมครั้งได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเปป็นอย่างดี เพราะเป็นหลักสูตรที่ผู้เข้าอบรมจะได้แนวคิดในด้านภาวะผู้นำเพื่อความเป็นเลิศที่สามารถปรับใช้ให้เป็นประโยชน์กับตนเอง พร้อมยังมีการ work shop เพื่อให้ผู้อบรมได้ร่วมกันวิเคราะห์ถึงปัญหาตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อนำมาสู่การแก้ไขปัญหา และนำมาประยุกต์ใช้ใ้ห้เกิดประโยชน์ในการทำงานสร้างความสำเร็จ
ให้กับตัวเองและองค์กรต่อไป www.facebook.com/Icehroffice/