หลักสูตร“เทคนิคการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 23

 วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร“เทคนิคการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 23 วิทยากร : อาจารย์สมชาย หนองฮี อบรม ณ ห้องประชุม ประภาศน์ อวยชัย ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยการอบรมหลักสูตรนี้ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพราะเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ได้ให้ผู้เข้าอบรมนั้น สามารถแสดงความคิดของตนเอง ร่วมแชร์ความคิดระหว่างเรียนได้อย่างเต็มที่ เพื่อทราบถึงข้อมูลที่ผู้เข้าอบรมคาดหวัง ทั้งนี้ยังมีการ work shop วัดความรู้โดยมีกิจกรรมสร้างสรรค์ให้ผู้เข้าอบรมได้ร่วมช่วยกันแก้ไข คิดวิเคราะห์ กับโจทย์ที่อาจารย์ได้มอบหมาย เพื่อนำผลออกมาวิเคราะห์และวัดเทคนิคการติดต่อสื่อสารของตนเองว่าเราสามารถถ่ายทอดออกมาได้มากขนาดไหน เพื่อนำความรู้ที่ได้ในครั้งนี้กลับไปพัฒนางานของตนเองและองค์กรของท่านต่อไป คลิ๊กลิ้งค์อ่านข้อมูลกิจกรรมต่างๆเพิ่มเติม : www.facebook.com/Icehroffice/