หลักสูตร : เทคนิคการฝึกสอนแนะนำงาน (COACHING TECHNIQUE) รุ่นที่ 26

 เมื่อวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2561 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมโครงการนบริการวิชาการ หลักสูตร : เทคนิคการฝึกสอนแนะนำงาน (COACHING TECHNIQUE) รุ่นที่ 26 วิทยากร : อาจารย์อภิชัย สุทธาโรจน์ อบรม ณ ห้องประชุม ประภาศน์ อวยชัย ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดี เพราะเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ได้ให้ผู้เรียนได้มีการ work shop เป็นกลุ่มร่วมกัน เพื่อออกมานำเสนอผลงานของตนเองที่อาจารย์ได้มอบหมาย พร้อมทั้งมีคำแนะนำจากอาจารย์เพื่อให้ผู้เข้าอบรม นำข้อมูลที่อาจารย์ได้บอกนั้นไปปรับปรุงกับผลงานตนเองให้มีประสิทธิภาพต่อไป