หลักสูตร: เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 36

 วันที่ 18-19 มิถุนายน 2561 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร: เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 38 บรรยายโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์หม่อมหลวงฐิติรัตน์ ลดาวัลย์ อบรม ณ ห้องประชุม ประภาศน์ อวยชัย ช้ัน 4 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพราะเป็นหลักสูตรที่ทางผู้เข้าอบรมนั้นต้องมีการปรับรูปแบบความเข้าใจในเรื่องของการเขียนรายงานที่ชัดเจนและตรงประเด็นเพื่อประสิทธิภาพที่ดีของรายงานการประชุมแต่ละครั้ง พร้อมเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน รูปแบบงาน ภาพรวมของงานการประชุมว่าเรานั้นควรวางตัวเช่นไร เพื่อหลีกเลี่ยงถึงปัญหาในการสื่อสารระหว่างประชุม และทั้งนี้สถาบันหวังว่าผู้เข้าอบรมทุกท่านจะนำความรู้ที่ได้นี้กลับไปประยุกต์ ปรับปรุงงานของตนเองให้องค์กรมีประสิทธิภาพต่อไป