โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “คบเด็กสร้างสื่อ ปีที่ 2”

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “คบเด็กสร้างสื่อ ปีที่ 2” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียน 3 แห่ง ในพื้นที่ อำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปาง ได้แก่ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา โรงเรียนแม่สันวิทยา และโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม รวม 30 คน โดยเป็นการจัดอบรมในรูปแบบบริการสังคม แบบไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนในช่วงวันรุ่นได้เรียนรู้เกี่ยวกับสื่อมวลชนและการรู้เท่าทันสื่อ เกิดความตระหนัก และมีจิตสำนึกที่ดีในการสร้างสื่อที่มีคุณภาพและสร้างสรรค์ ตลอดจนสามารถลงมือสร้างสื่อที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับช่วงวัยของตนเองได้  ทั้งนี้โครงการนี้จัดขี้นในลักษณะการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีการบรรยายให้ความรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ การศึกษาดูงานนอกสถานที่ และการลงมือปฏิบัติจริง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมรอยัล รัตนโกสินทร์ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ และคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และนอกจากนี้ยังจัดให้มีการประกวดแข่งขันการผลิตสื่อจากผลงานที่นักเรียนได้ปฏิบัติจริงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ด้วย