หลักสูตร : เทคนิคการเขียนเพื่อนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 37

 เริ่มแล้วกับการอบรม หลักสูตร : เทคนิคการเขียนเพื่อนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 37 บรรยายโดย ดร.จริยา บุณยะประภัศร วิทยากรอิสระและที่ปรึกษาการบริหารจัดการองค์กรและบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หม่อมหลวงฐิติรัตน์ ลดาวัลย์ อดีตอาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการอบรมหลักสูตรนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 12 -14 มิถุนายน 2561 นี้ ณ ห้องประชุม คึกฤทธิ์ ปราโมช สถาบันไทยคดีศึกษา ชั้น 9 อาคารเอนกประสงค์ 1 มธ. ท่าพระจันทร์