เรื่อง : ชะลอวัยด้วยใบบัวบก

 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมโครงการบริการสังคม เรื่อง : ชะลอวัยด้วยใบบัวบก บรรยายโดย อาจารย์ พท.ป.จิตพิสุทธิ์ จันทร์ทองอ่อน อาจารย์ พท.ป.ภาณัฐ เดชะยนต์ และอาจารย์ ดร.ปรรณณวัชญ์ ไชยวัฒนนันทน์ สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารมูลนิธิเพื่อ ร.พ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยการอบรมครั้งนี้เป็นโครงการที่ทางสถาบันจัดให้เปล่ากับประชาชนเกี่ยวกับหมวดสุขภาพเพื่อที่จะให้ผู้สูงอายุมีความรู้ที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต พร้อมการ work shop ที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ที่สามารถนำไปเผยแพร่ให้กับสังคมต่อไปได้