เรื่อง : โครงการหุ่นสวยด้วยลดแป้ง

 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายนท 2561 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมโครงการบริการสังคม เรื่อง : โครงการหุ่นสวยด้วยลดแป้ง ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารมูลนิธิเพื่อ ร.พ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ บรรยายโดย รศ.ดร.กรณ์กาญจน์ ภมรประวัติ อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ มธ. โดยการจัดอบรมครั้งนี้ ถือเป็นการจัดอบรมให้เปล่าของทางสถาบัน เพื่อที่จะเผยแพร่ความรู้ทางด้านสุขภาพให้กับผู้สูงอายุได้มีความรู้ที่ถูกต้องในการดูแลตัวเองเกี่ยวกับสุขภาพภายในที่ส่งผลต่อสุขภาพภายนอก นั่นก็คือ"หุ่น" ของเรา เพราะเมื่อทุกคนอายุมากขึ้นระบบเผาผลาญภายในจะย่อยยากต่ออาหารที่เราได้ทานไปในแต่ละมื้อ แต่ทั้งนี้เมื่อเราอยากหุ่นดี ไม่มีพุง เราก็ควรที่จะต้องคัดสรรอาหารที่มีแป้งน้อยโดยวิธีที่ถูกต้องเพื่อสุขภาพและหุ่นของเราต่อไป