เรื่อง มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในการทำงาน รุ่นที่ 154

 วันที่ 10-11 เมษายน 2561 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในการทำงาน รุ่นที่ 154 บรรยายโดย อาจารย์สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ และ ดร.สุชาติ สังข์เกษม อบรม ณ ห้องประชุม สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ และ ห้องประชุม ประภาศน์ อวยชัย ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ 1 โดยหลักสูตรนี้ได้รับความนิยมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดี เพราะเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่ทางสถาบันได้มีวิทยากรแนวหน้าของเมืองไทยที่สามารถถ่ายทอด ประสบการณ์ ความรู้ เฉพาะทางได้ถูกหลักการ ตามสิ้งที่ผู้เข้าอบรมนั้นต้องการนำความรู้ไปพัฒนาต่อระบบงานของตนเองให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อการใช้หลักมนุษยสัมพันธ์ การสื่อสารให้งานนั้นออกมามีประสิทธิภาพต่อทีมงานและองค์กรต่อไป