โครงการการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น กรมการแพทย์ รุ่นที่ 9

วันที่ 11 เมษายน 2561 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ ผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้เข้าอบรมหลักสูตร :การพัฒนาผู้บริหารระดับต้น กรมการแพทย์ รุ่นที่ 9 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรมโครงการการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น กรมการแพทย์ รุ่นที่ 9 โดยมีนายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ร่วมพิธี เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ นำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดองค์ความรู้ ปรับเปลี่ยนแนวคิด ถ่ายทอดนโยบายต่างๆไปสู่การปฏิบัติ สามารถพัฒนาหน่วยงาน กำหนดแผนงาน และวิธีดำเนินงานที่ชัดเจน สามารถสร้างทีมงาน และมีทีมเวิร์คในการทำงานที่ยืดหยุ่น ตามสถานการณ์และความจำเป็น เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับทีมงาน ตลอดจนกระตุ้นให้สมาชิกในทีมงานเกิดแรงจูงใจในการทำงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมถึงได้รับการพัฒนาไปสู่การเป็นผู้นำได้ต่อไป ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร