หลักสูตร : การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ รุ่น9

 วันที่ 2 เมษายน 2561 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 9 บรรยายโดย รองศาสตราจารย์วิกรณ์ รักษ์ปวงชน อาจารย์ประจําสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วิทยากรประจําสํานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อบรม ณ ห้องประชุม ประภาศน์ อวยชัย ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยการอบรมครั้งนี้เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพราะเป็นหลักสูตรที่ได้วิทยากรมากกว่าสามารถพร้อมด้วยประสบการณ์มาถ่ายทอดความรู้พร้อมกลยุทธ์ที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมนั้นได้ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยกระบวนการ work shop ร่วมกัน เพื่อคิดวิเคราห์เกี่ยวกับหัวข้อที่ได้เรียนรู้มาตลอดทั้งวัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้งานออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุดตามหลักและเหตุผลที่ผู้เข้าอบรมต้องการอย่างแท้จริง