หลักสูตร : การพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง กรมการแพทย์ รุ่นที่ 10

   เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ ผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้เข้าอบรมหลักสูตร : การพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง กรมการแพทย์ รุ่นที่ 10 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง กรมการแพทย์ รุ่นที่ 10 โดยมีนายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ และนางสาวอิสรี ตรีกมล เลขานุการกรม กรมการแพทย์ ร่วมพิธี เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ นำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดองค์ความรู้ ปรับเปลี่ยนแนวคิด ถ่ายทอดนโยบายจากระดับสูงไปสู่การปฏิบัติ สามารถพัฒนาหน่วยงาน กำหนดแผนงาน และวิธีดำเนินงานที่ชัดเจน สามารถสร้างทีมงาน และเป็นผู้นำทีมงานที่ยืดหยุ่น ตามสถานการณ์และความจำเป็น เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับทีมงาน ตลอดจนกระตุ้นให้สมาชิกในทีมงานเกิดแรงจูงใจในการทำงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมถึงได้รับการพัฒนาไปสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูง ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร