หลักสูตร "การพัฒนาผู้บริหารระดับต้นกรมการแพทย์" รุ่นที่ 9

 วันที่ 12 มีนาคม 2561 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ กรมการแพทย์ ได้จัด In - house training หลักสูตร "การพัฒนาผู้บริหารระดับต้นกรมการแพทย์" รุ่นที่ 9 ณ โรงแรม ตวันนา กรุงเทพ โดยการจัดอบรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 มีนาคม ถึงวันที่ 11 เมษายน 2561 และในวันนี้ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข กล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้