ศึกษาดูงาน “วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต”

 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ศรีสุชาติ ผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ พร้อมบุคลากรของสถาบัน เข้าศึกษาดูงาน ณ “วิทยาลัยชุมชน” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร. จินดา สวัสดิ์ทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต นายธนวัฒน์ วงศ์ลักษณพันธ์ และคณะ ต้อนรับทางสถาบัน พร้อมแนะนำการดำเนินงานเกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกัน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อภาคปฏิบัติการสายวิชาการต่อไป