อบรมวิชาการเรื่อง “การบริหารทรัพยากรมนุษย์และแรงงานสัมพันธ์ในระดับสากล

 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 12.30 - 16.30 น.สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มธ. จัดอบรมวิชาการเรื่อง “การบริหารทรัพยากรมนุษย์และแรงงานสัมพันธ์ในระดับสากล : ข้อพิจารณาสำหรับประเทศไทย” ณ ห้องประชุม ประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารอนเกประสงค์ 1 ท่าพระจันทร์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ ผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มธ. ขึ้นกล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้ และคุณจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวเปิดงาน และมีการปาฐกถาในหัวข้อ "ความสำคัญของบริบททรัพยากรมนุษย์และแรงงานสัมพันธ์ในเศรษฐกิจโลกาวิวัฒน์" โดย Prof.Dr.Greg Baber พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นและพูดคุยกับผู้เข้าร่วมอบรม และมีการอภิปราย หัวข้อการบริหารทรัพยากรมนุษย์และแรงงานสัมพันธ์ในประเทศไทย : สภาพปัญหา แนวทางการพัฒนา และความร่วมมือในเชิงสมาคมวิชาชีพ โดย 1. ผศ. ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ ผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มธ. 2.นายอนันต์ บวรเนาวรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 3.นายวรพงษ์ วริรัฐ ที่ปรึกษา (อดีตนายก) สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 4. นางสาวอัปสร กฤษณะสมิด ประธานสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย 5. ดร.โชคชัย สุทธาเวศ เลขาธิการ มูลนิธินิคม จันทรวิทุร และอาจารย์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ดำเนินการอภิปราย) สรุปการสัมมนาโดย ศ.ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พร้อมทั้งปิดการสัมนาโดย : นายฐาปบุตร ชมเสวี ประธานคระกรรมการการบริหารมูลนิธินิคม จันทรวิทุร

 

 

Downloand File : drive.google.com/file/d/1aliCAk9cFXv9Lr-YUP0qql1Joqi6Jfxs/view

                            drive.google.com/file/d/1Kwo6vPsEOJnjD1tTidMrsD_yz8PvjOXp/view

                           drive.google.com/file/d/1uUOrY_G05qAR5HMQ-I_kS2rGcUelpLl3/view 

                           drive.google.com/file/d/1UEfzumKUJp2Dx1xUGr7_p88XA7jQpgEq/view

                           drive.google.com/file/d/1qtzyNlfcmSafV2BvagjHgD5jMlEvu4om/view

                           

 

 

Downloand File บทสรุปวิชาการเรื่อง “การบริรัพยากรมนุษย์และแรงงานสัมพันธ์ในระดับสากล : ข้อพิจารณาสำหรับประเทศไทย” 

drive.google.com/file/d/1jxddR16aigKR4WMLueqwROt_iv0zVcO4/view