หลักสูตร “พระสงฆ์ผู้นำการพัฒนาสังคมไทยที่ยั่งยืน”

 หลักสูตร “พระสงฆ์ผู้นำการพัฒนาสังคมไทยที่ยั่งยืน” วันเสาร์ที่ ๑๖-อาทิตย์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐-๑๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย ชั้น ๔ อาคารอเนกประสงค์ ๑ มธ. ท่าพระจันทร์ (สถาบัน จัดร่วมกับ สมาคมสำนักงานบัญชีและกฎหมาย) (เฉพาะพระสงฆ์)