*
ffffff
line decor
  
line decor

     

 
ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม
สัมมนา โครงการบริการวิชาการ


โหลดโปรแกรม Arcrobat Reader
รายการวิทยุ Fm

      

 จุลสารสำนัก     

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

 

 

 

 

free hit counters login page
ผู้เข้าเยี่ยมชม

 

 

 
 
 
     กิจกรรม   

 

   ข่าวประชาสัมพันธ  
 
- ขอเปลี่ยนแปลงวันที่และสถานที่อบรมของหลักสูตร"สุดยอดเลขานุการมืออาชีพ" รุ่นที่9 จากเดิมวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมคึกฤิทธิ์ ปราโมช ชั้น 9 สถาบันไทยคดีศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ เปลี่ยนเป็น วันที่ 24-25 พ.ย.58 เวลา9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคมชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ 1 มธ.ท่าพระจันทร์

- ขอยกเลิกการอบรม หลักสูตร "การอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาติขับรถยนต์ ส่วนบุคคล" รุ่นที่ 52 และ รุ่นที่ 54 วันเสาร์ที่ 12 และเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2558 เวลา 8.30 - 12.30 น.
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนพนักงานจ้างเหมาบริการ รายละเอียดที่นี่

- เปลี่ยนแปลงวันที่และสถานที่อบรม หลักสูตร"การสื่อสารภาษาอังกฤษทาง โทรศัพท์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC"รุ่นที่ 14 เดิม วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2558 ห้องประชุมประภาศน์ อวยชชัย ชั้น 4 เปลี่ยนเป็น วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2558 อบรม ห้องประชุมคึกฤทธิ์ ปราโมช ชั้น 9 สถาบันไทยคดีศึกษา มธ.

- สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มธ.เปิดรับสมัครการอบรมสำหรับผู้ขอรับ ใบอนุญาติขับรถส่วนบุคคล เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไป อบรมเฉพาะวันเสาร์ ดูรายละเอียดที่นี่ และ LOADใบสมัครที่นี่
- เรื่องการนำรถเข้ามาจอดในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ สำหรับผู้อบรม(ดูรายละเอียดที่นี่)

 
  โครงการบริการสังคมประจำเดือน
โครงการบริการวิชาการประจำเดือน
สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคมขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรมหลักสูตรวิชาการโดยคณะผู้จัดทำที่มีประสบการณ
และวิทยากรที่มีคุณภาพจากหลากหลายหน่วยงาน
  • กรุงเทพ
  • ภูมิภาค(เชียงใหม่)
   วัน -เดือน- ปี
หลักสูตร ( กรุงเทพ)
สถานที่
1 ธ.ค. 58 เทคนิคการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ม.ธ.ท่าพระจันทร์
2 3-4 ธ.ค. 58 ยุทธศาสตร์การวัดความสำเร็จ ขององค์กร KPI ม.ธ.ท่าพระจันทร
3 8-9 ธ.ค. 58 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูด ในที่ชุมชน ม.ธ.ท่าพระจันทร์
4 14-15 ธ.ค. 58 เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ KM/LO ให้มีคุณค่าแก่องค์กร ม.ธ.ท่าพระจันทร
5 16 ธค. 58 เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ ม.ธ.ท่าพระจันทร์
6 17-18 ธ.ค. 58 เทคนิคการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง เพื่อการ วางแผนกำลังคนที่มีประสิทธิผล ม.ธ.ท่าพระจันทร์
7 19-20 ธ.ค. 58 การสร้างพลังและความสำเร็จของชีวิต ด้วยจิตวิทยานีโอฮิวแมนนิส โรงแรมปริ๊นสตั้น พาร์ค สวีท
  วัน -เดือน- ปี
หลักสูตร (ภูมิภาค)
ค่าลงทะเบียน
1
วัน ศ - ส ที่ 11- 12 ธ.ค. 2558
     3,000.-
2
วัน จ – อ ที่ 14 – 15 ธ.ค. 2558
3,000.- ์
3. วัน พ – พฤ ที่ 16 – 17 ธ.ค. 2558       3,000.-
4.
วัน ศ – ส ที่ 18 – 19 ธ.ค. 2558
    3,000
5.
วัน จ – อ ที่ 21 – 22 ธ.ค. 2558
       3,000
6.
วัน พ – พฤ ที่ 23 – 24 ธ.ค. 2558
       3,000

อบรม ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด

อ.เมือง  จ.เชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายปรีดา สุวรรณวาสี โทร. 08 7802 8461 โทรสาร 0 2225 7517


 

ดูปฏิทินโครงการฝึกอบรมในปี 2558ปฏิทินโครงการ