* แจ้งเปลี่ยนชื่อหลักสูตร จากเดิม เทคนิคการโน้มน้าวจูงใจและการสร้างอารมณ์ขัน รุ่นที่ 1-3 เปลี่ยนเป็นหลักสูููตร เทคนิคการพูดโน้มน้าวจูงใจและการสร้างอารมณ์ขันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน"รุ่นที่ 1 - 3
ffffff
line decor
  
line decor

     

 


ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม
สัมมนา โครงการบริการวิชาการ


โหลดโปรแกรม Arcrobat Reader
รายการวิทยุ Fm

      

 จุลสารสำนัก     

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

 

 

 

 

free hit counters login page
ผู้เข้าเยี่ยมชม

 

 

 
 
 
     กิจกรรม   

 

   ข่าวประชาสัมพันธ  
 
- เปลี่ยนแปลงสถานที่อบรม หลักสูตร "การบริหารงานพัสดุภาครัฐแนวใหม่" รุ่นที่ 13 วันที่ 26 มี.ค.58 อบรมห้องประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น3 มธ.ท่าพระจันทร์ วันที่ 27 มี.ค58 อบรมห้องประชุม คึกฤทธิ์ ปราโมช ชั้น 9 สถาบันไทยคดีศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์

- แจ้งเปลี่ยนแปลงวันที่ และสถานที่การอบรมหลักสูตร "เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ" รุ่นที่10 จากเดิมวันที่ 4 พ.ค. 58 เปลี่ยนเป็นวันที่ 8 พ.ค.58 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนสเถียร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มธ.ท่าพระจันทร์

- แจ้งเปลี่ยนแปลงวันที่การอบรมหลักสูตร"งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน"รุ่นที่39 จากเดิมวันที่ 22-23 เม.ย. 58 เปลี่ยนเป็นวันที่ 21-22 เม.ย.58

- แจ้งเปลี่ยนวันอบรม หลักสูตร"การบริหารและการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อปรับตัวเข้าสู่ AEC" รุ่นที่ 5
เดิม วันที่ 14 - 15 พค.58 เปลี่ยนเป็น วันจันทร์-อังคารที่ 8-9 มิ.ย.58 ณ ห้องสุโขทัย ชั้น 1 โรงแรมนารายณ์ สีลม

- ปฎิทินโครงการจัดฝึกอบรมประจำปี 2558 ดูรายละเอียดที่นี่
- สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มธ.เปิดรับสมัครการอบรมสำหรับผู้ขอรับ ใบอนุญาติขับรถส่วนบุคคล สำหรับผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไป อบรมเฉพาะวันเสาร์ เริ่ม 1 พย. 57 ดูรายละเอียดที่นี่ และ LOADใบสมัครที่นี่

- เรื่องการนำรถเข้ามาจอดในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ สำหรับผู้อบรม(ดูรายละเอียดที่นี่)

 
  โครงการบริการสังคมประจำเดือน
โครงการบริการวิชาการประจำเดือน
สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคมขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรมหลักสูตรวิชาการโดยคณะผู้จัดทำที่มีประสบการณ
และวิทยากรที่มีคุณภาพจากหลากหลายหน่วยงาน
  • กรุงเทพ
  • ภูมิภาค(สงขลาี่)
   วัน -เดือน- ปี
หลักสูตร ( กรุงเทพ)
สถานที่
1 2-3 มีค.58 เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม อย่างมีประสิทธิภาพ ม.ธ.ท่าพระจันทร์
2 5-6 มี.ค. 58 การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC ม.ธ.ท่าพระจันทร์
3 5-6 มี.ค. 58 การพัฒนาระบบคิดและความคิดสร้างสรรค์ โรงแรมนารายณ์
4 9 - 10 มี.ค. 58 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โรงแรมนารายณ์
5 9-10 มี.ค. 58 ยุทธศาสตร์การวัดความสำเร็จ ขององค์กร KPI ม.ธ.ท่าพระจันทร์
6 11 - 12 มี.ค. 58 กลยุทธ์การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (TRAIN THE TRAINER) โรงแรมนารายณ์
7 16 - 17 มี.ค. 58 การบริหารโครงการ ม.ธ.ท่าพระจันทร์
8 13-15 มี.ค. 58 การพัฒนาการคิดเชิงบวกเพื่อประสิทธิภาพ ในการทำงาน ม.ธ.ท่าพระจันทร์
9 18 มี.ค. 58 การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) ม.ธ.ท่าพระจันทร์
10 18-19 มี.ค.58 การพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) โรงแรมนารายณ์
11 19 - 20 มี.ค. 58 หัวหน้างานกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR FOR NON-HR) ม.ธ.ท่าพระจันทร์
12 23 มี.ค. 58 เทคนิคการพูดโน้มน้าวจูงใจและ การสร้างอารมณ์ขัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ม.ธ.ท่าพระจันทร์
13 23-24 มี.ค. 58 การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพ และทันสมัย โรงแรมนารายณ์
14 24-25 มี.ค. 58 เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ม.ธ.ท่าพระจันทร์
15 25 มี.ค. 58 เทคนิคการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) โรงแรมนารายณ์
16 25-26 มี.ค. 58 ศิลปะการพัฒนาหัวหน้างาน โรงแรมนารายณ์
17 26-27 มี.ค. 58 การหาความจำเป็นในการฝึกอบรม และการทำ Training Road Map ม.ธ.ท่าพระจันทร์
18 26-27 มี.ค. 58 การบริหารงานพัสดุภาครัฐแนวใหม่ ม.ธ.ท่าพระจันทร์
19 30-31 มี.ค. 58 ีเทคนิคการใช้ระบบสมรรถนะ (Competency) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ม.ธ.ท่าพระจันทร์
20 30-31 มี.ค. 58 กลยุทธ์และเทคนิคการตัดสินใจและ แก้ปัญหาของนักบริหาร โรงแรมนารายณ์
21 31 มี.ค 58 เทคนิคการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ โรงแรม อมารี แอร์พอร์ต
  วัน -เดือน- ปี
หลักสูตร (ภูมิภาค)
ค่าลงทะเบียน
1
23 – 24 ก.พ. 2558
“การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย”
     3,000.-
2
25 – 26 ก.พ. 2558
“ศิลปะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่”
3,000.- ์
3. 27 –28 ก.พ. 2558
“การเขียนหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร”
      3,000.-
4.
2 – 4 มี.ค. 2558
“การบริหารงานพัสดุและแนวทางปฏิบัติการกำหนดและเปิดเผย ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
     4,500
5.
ที่ 5 – 6 มี.ค. 2558
“ยุทธศาสตร์การวัดความสำเร็จขององค์กร KPI”
       3,000

ณ โรงแรมเอเชี่ยน (Asian Hotel) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายปรีดา สุวรรณวาสี โทร. 08 7802 8461 โทรสาร 0 2225 7517


ดูปฏิทินโครงการฝึกอบรมในปี 2558ปฏิทินโครงการ