*
ffffff
line decor
  
line decor

     

 
ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม
สัมมนา โครงการบริการวิชาการ


โหลดโปรแกรม Arcrobat Reader
รายการวิทยุ Fm

      

 จุลสารสำนัก             

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

 

 

 

 

free hit counters login page
ผู้เข้าเยี่ยมชม

 

 

 
 
 
     กิจกรรม   

 

   ข่าวประชาสัมพันธ์  
 

- ขอเปลี่ยนแปลงวันที่การอบรม หลักสูตร Effective Presentation and Meeting in English for AEC รุ่นที่ 2 เดิมวันที่ 7,8,11 กค. 2559 เวลา 9.00-16.00 น. โรงแรมนารายณ์ เปลี่ยนเป็น 25,26,29 สค.2559 เวลา 9.00-16.00 น. โรงแรมนารายณ์

- ขอเปลี่ยนแปลงวันอบรม หลักสูตร"แก่นการจัดการด้านการเงิน"รุ่นที่ 2 จากเดิมวันที่ 15,16,17,20,21 มิถุนายน 2559 เป็นวันที่ 15,16,17,20,22 มิถุนายน 2559

- ขอเปลี่ยนแปลงวันอบรม หลักสูตร"เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ" รุ่นที่ 32 จากเดิมวันที่ 20-21 ตุลาคม 2559 เปลี่ยนเป็นวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม บุญชู โรจนเสถียร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 3 มธ ท่าพระจันทร์

- สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มธ.เปิดรับสมัครการอบรมสำหรับผู้ขอรับ ใบอนุญาติขับรถส่วนบุคคลปี 2559เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไป อบรมเฉพาะวันเสาร์ ดูรายละเอียดที่นี่และ LOADใบสมัครที่นี่

 
  โครงการบริการสังคมประจำเดือน
โครงการบริการวิชาการประจำเดือน
สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคมขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรมหลักสูตรวิชาการโดยคณะผู้จัดทำที่มีประสบการณ
และวิทยากรที่มีคุณภาพจากหลากหลายหน่วยงาน
  • กรุงเทพ
  • ภูมิภาค(อุดรธานี)
   วัน -เดือน- ปี
หลักสูตร ( กรุงเทพ)
สถานที่
1 3-4 พ.ค. 59 เทคนิคการให้บริการที่ประทับใจ ม.ธ.ท่าพระจันทร์
2 10-11 พ.ค. 59 เทคนิคการเขียนหนังสือติดต่อราชการ และธุรกิจ ม.ธ.ท่าพระจันทร์
3 12-13 พ.ค.59 นวัตกรรมการบริหารองค์กรการศึกษา โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
4 12-13 พ.ค. 59 เทคนิคการสร้างความรัก ความผูกพัน และความภักดีต่อองค์กร เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน ม.ธ.ท่าพระจันทร์
5 16 พ.ค. 59 เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ ม.ธ.ท่าพระจันทร์
6 17 พ.ค. 59 การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและ การสร้างคุณค่าในการบริการ ม.ธ.ท่าพระจันทร์
7 18-19 พ.ค. 59 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูด ในที่ชุมชน ม.ธ.ท่าพระจันทร์
8 24-25 พ.ค.59 ศิลปะการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development) ม.ธ.ท่าพระจันทร์
9 24-25 พ.ค.59 เทคนิคการเป็นวิทยากรนำและสร้างสรรค์ กิจกรรมอย่างมืออาชีพ โรงแรมนารายณ์
10 26-27 พ.ค. 59 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ โรงแรมนารายณ์
11 26-27 พ.ค. 59 การบัญชีสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางบัญชี ม.ธ.ท่าพระจันทร์
12 30-31 พ.ค. 59 การพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) โรงแรมนารายณ์
13 30-31 พ.ค. 59 เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ KM/LO ให้มีคุณค่าแก่องค์กร ม.ธ.ท่าพระจันทร์
  วัน -เดือน- ปี
หลักสูตร (ภูมิภาค)
ค่าลงทะเบียน
1
25 – 26 พ.ค. 2559
     3000.-
2
27 – 28 พ.ค. 2559
สุดยอดเลขานุการมืออาชีพ
3,000.-
3. 30 – 31 พ.ค. 2559
เทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
      3,000.-
4.
1 – 2 มิ.ย. 2559
การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
    3,000
5.
3 – 4 มิ.ย. 2559
การบริหารงานพัสดุภาครัฐแนวใหม่
       3,000

ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อ.เมือง จ.อุดรธานี

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายปรีดา สุวรรณวาสี โทร. 08 7802 8461 โทรสาร 0 2225 7517


 

 

ดูปฏิทินโครงการฝึกอบรมในปี 2559ปฏิทินโครงการ