*
ffffff
line decor
  
line decor

     

 
ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม
สัมมนา โครงการบริการวิชาการ


โหลดโปรแกรม Arcrobat Reader
รายการวิทยุ Fm

      

 จุลสารสำนัก             

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

 

 

 

 

free hit counters login page
ผู้เข้าเยี่ยมชม

 

 

 
 
 
     กิจกรรม   

 

   ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
- ขอยกเลิกการจัดอบรม หลักสูตร " ทฤษฎีเกมกับกลยุทธ์สู่ความสำเร็จขององค์กร"รุ่นที่ 26 วันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2559 (เนื่องจากวิทยากรไปต่างประเทศ)

-ขอเปลี่ยนแปลงวันที่ การอบรมหลักสูตร การพัฒนาความคิดเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการทำงานด้วย Mind Map เดิมวันที่ 6-7 ตค.59 เป็นวันที่ 3-4 ตค.59

- ขอเปลี่ยนแปลงวันที่การอบรม หลักสูตร Effective Presentation and Meeting in English for AEC รุ่นที่ 2 เดิมวันที่ 7,8,11 กค. 2559 เวลา 9.00-16.00 น. โรงแรมนารายณ์ เปลี่ยนเป็น 25,26,29 สค.2559 เวลา 9.00-16.00 น. โรงแรมนารายณ์


- ขอเปลี่ยนแปลงวันอบรม หลักสูตร"เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ" รุ่นที่ 32 จากเดิมวันที่ 20-21 ตุลาคม 2559 เปลี่ยนเป็นวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม บุญชู โรจนเสถียร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 3 มธ ท่าพระจันทร์

- สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มธ.เปิดรับสมัครการอบรมสำหรับผู้ขอรับ ใบอนุญาติขับรถส่วนบุคคลปี 2559เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไป อบรมเฉพาะวันเสาร์ ดูรายละเอียดที่นี่และ LOADใบสมัครที่นี่

 
  โครงการบริการสังคมประจำเดือน

สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดกิจกรรมบริการวิชาการให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
เดือน มิถุนายน 2559
สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มธ.จัดกิจกรรมบริการสังคมเพิ่มเติมอีก 1 เรื่อง วันพุธที่ 29 มิ.ย.59 เวลา 9.00-12.00 น. เรื่อง"งานประดิษฐ์พับเหริญโปรยทาน ดอกกุหลาบ" โดยอาจารย์ โสภา บุญเพ็ชร ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ 1 มธ.ท่รพะจันทร์  

เข้าชมได้ที่นี่

โครงการบริการวิชาการประจำเดือน
สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคมขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรมหลักสูตรวิชาการโดยคณะผู้จัดทำที่มีประสบการณ
และวิทยากรที่มีคุณภาพจากหลากหลายหน่วยงาน
  • กรุงเทพ
  • ภูมิภาค(ขอนแก่น)
   วัน -เดือน- ปี
หลักสูตร ( กรุงเทพ)
สถานที่
1 4-5 ก.ค.59 กลยุทธ์และเทคนิคการตัดสินใจและแก้ปัญหาของนักบริหาร โรงแรมนารายณ์
2 4-5 ก.ค.59 เทคนิคการฝึกสอนแนะนำงาน(COACHING TECHNIQUE) ม.ธ.ท่าพระจันทร์
3 6 ก.ค.59 เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ ม.ธ.ท่าพระจันทร์
4 7-8 ก..ค. 59 ศิลปะการพัฒนาภาวะผู้นำ(Leadership Development) ม.ธ.ท่าพระจันทร์
5 7,8,11 ก.ค. 59 Effective Presentation and MeetingIn English for AEC โรงแรมนารายณ์
6 11-12 ก.ค. 59 หัวหน้างานกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR FOR NON-HR) ม.ธ.ท่าพระจันทร์
7 13 ก.ค. 59 เทคนิคการสัมภาษณ์และการคัดเลือกบุคลากร ม.ธ.ท่าพระจันทร์
8 13-14 ก.ค. 59 ศิลปะการพัฒนาหัวหน้างาน โรงแรมนารายณ์
9 14-15 ก.ค. 59 EQ-AQ การเสริมสร้างประสิทธิภาพและความสำเร็จในการทำงาน ม.ธ.ท่าพระจันทร์์
10 21-22 ก.ค. 59 ยุทธศาสตร์การวัดความสำเร็จขององค์กร KPI โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
11 21-22 ก.ค. 59 Execution by Oriental Philosophy ม.ธ.ท่าพระจันทร์
12 25 ก.ค. 59 เทคนิคการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ม.ธ.ท่าพระจันทร์
13 26-27 ก.ค. 59 เทคนิคการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน(Job Description) ม.ธ.ท่าพระจันทร์
14 28-29 ก.ค. 59 การสร้างความสุขในสถานที่ทำงานเพื่อความสำเร็จของงาน (Happy Workplace) ม.ธ.ท่าพระจันทร์
  วัน -เดือน- ปี
หลักสูตร (ภูมิภาค)
ค่าลงทะเบียน
1
21 – 23 ก.ค. 2559
  4500.-
2
25 – 26 ก.ค. 2559
การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
3,000.-
3. 27 – 28 ก.ค. 2559
ศิลปะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่
      3,000.-
4.
29 – 30 ก.ค. 2559
การเขียนหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร
    3,000
5.
1 – 2 ส.ค. 2559
ศิลปะการบริหารงานและการบังคับบัญชาแบบมีส่วนร่วม่
       3,000
6.
3 – 4 ส.ค. 2559
การสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสู่ยุค AEC
       3,000

ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายปรีดา สุวรรณวาสี โทร. 08 7802 8461 โทรสาร 0 2225 7517


 

 

 

ดูปฏิทินโครงการฝึกอบรมในปี 2559ปฏิทินโครงการ