*
ffffff
line decor
  
line decor

     

 
ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม
สัมมนา โครงการบริการวิชาการ


โหลดโปรแกรม Arcrobat Reader
รายการวิทยุ Fm

      

 จุลสารสำนัก             

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

 

 

 

 

free hit counters login page
ผู้เข้าเยี่ยมชม

 

 

 
 
 
     กิจกรรม   

 

   ข่าวประชาสัมพันธ์  
 

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ รายละเอียดที่นี่

- ขอเปลี่ยนแปลงวันอบรม หลักสูตร"แก่นการจัดการด้านการเงิน"รุ่นที่ 2 จากเดิมวันที่ 15,16,17,20,21 มิถุนายน 2559 เป็นวันที่ 15,16,17,20,22 มิถุนายน 2559

- ขอเปลี่ยนแปลงวันอบรม หลักสูตร"เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ" รุ่นที่ 32 จากเดิมวันที่ 20-21 ตุลาคม 2559 เปลี่ยนเป็นวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม บุญชู โรจนเสถียร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 3 มธ ท่าพระจันทร์

- สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มธ.เปิดรับสมัครการอบรมสำหรับผู้ขอรับ ใบอนุญาติขับรถส่วนบุคคลปี 2559เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไป อบรมเฉพาะวันเสาร์ ดูรายละเอียดที่นี่และ LOADใบสมัครที่นี่

 
  โครงการบริการสังคมประจำเดือน
โครงการบริการวิชาการประจำเดือน
สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคมขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรมหลักสูตรวิชาการโดยคณะผู้จัดทำที่มีประสบการณ
และวิทยากรที่มีคุณภาพจากหลากหลายหน่วยงาน
  • กรุงเทพ
  • ภูมิภาค(ชลบุรี)
   วัน -เดือน- ปี
หลักสูตร ( กรุงเทพ)
สถานที่
1 1 เม.ย.59 การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ม.ธ.ท่าพระจันทร์
2 4-5 เม.ย.59 การพัฒนาระบบคิดเพื่อสร้างประสิทธิภาพ ในการทำงานด้วย Mind Map ม.ธ.ท่าพระจันทร์
3 7- 8 เม.ย.59 การหาความจำเป็นในการฝึกอบรม และการทำ Training Road Map ม.ธ.ท่าพระจันทร์
4 18-19เม.ย.59 สุดยอดเลขานุการมืออาชีพ ม.ธ.ท่าพระจันทร์
5 20 เม.ย.59 เทคนิคการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ม.ธ.ท่าพระจันทร์
6 20-22 เม.ย.59 การกำหนดอัตราเงินเดือนและการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน โรงแรมนารายณ์
7 21-22 เม.ย.59 เทคนิคการฝึกสอนแนะนำงาน (COACHING TECHNIQUE) ม.ธ.ท่าพระจันทร์
8 23-24 เม.ย.59 การสร้างพลังและความสำเร็จของชีวิต ด้วยจิตวิทยานีโอฮิวแมนนิส โรงแรมปริ๊นสตั้น พารค์ สวีท
9 25-26 เม.ย.59 มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในการทำงาน ม.ธ.ท่าพระจันทร์
10 26-27 เม.ย.59 นวัตกรรมและกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับ SME โรงแรมนารายณ์
11 27-29 เม.ย.59 เทคนิคการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ม.ธ.ท่าพระจันทร์
12 28 เม.ย.59 การคิดเชิงรุก โรงแรมมิราเคล แกรนด์ คอนเวนชั่น
  วัน -เดือน- ปี
หลักสูตร (ภูมิภาค)
ค่าลงทะเบียน
1
19 – 21 เม.ย. 2559
     4,500.-
2
22 – 23 เม.ย. 2559
เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
3,000.-
3. 25 – 26 เม.ย. 2559
การสร้างภาวะผู้นำและการพัฒนาทีมงาน่
      3,000.-
4.
27 – 28 เม.ย. 2559
การสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสู่ยุค AEC
    3,000
5.
29 – 30 เม.ย. 2559
การบริหารงานพัสดุภาครัฐแนวใหม่
       3,000

ณ โรงแรมซีบรีซ จอมเทียน ถ.หาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายปรีดา สุวรรณวาสี โทร. 08 7802 8461 โทรสาร 0 2225 7517


 

 

ดูปฏิทินโครงการฝึกอบรมในปี 2559ปฏิทินโครงการ