*
ffffff
line decor
  
line decor

     

 
ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม
สัมมนา โครงการบริการวิชาการ


โหลดโปรแกรม Arcrobat Reader
รายการวิทยุ Fm

      

 จุลสารสำนัก     

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

 

 

 

 

free hit counters login page
ผู้เข้าเยี่ยมชม

 

 

 
 
 
     กิจกรรม   

 

   ข่าวประชาสัมพันธ  
 

- สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม รับสมัคร บุลคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดที่นี่

- สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม รับสมัคร พนักงานรับโทรศัพท์ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดที่นี่

- แจ้งย้ายวันอบรม หลักสูตร"เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ"รุ่นที่47 จากเดิมวันที่ 14 ตุลาคม 2558 เป็นวันที่ 21 ตุลาคม 2558

- ยกเลิกโครงการฝึกอบรม หลักสูตร"เทคนิคการบริหารการเปลี่ยนแปลง"รุ่นที่8 วันที่ 3 มิ.ย 58

- แจ้งเปลี่ยนวันอบรม หลักสูตร"การบริหารและการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อปรับตัวเข้าสู่ AEC" รุ่นที่ 5
เดิม วันที่ 14 - 15 พค.58 เปลี่ยนเป็น วันจันทร์-อังคารที่ 8-9 มิ.ย.58 ณ ห้องสุโขทัย ชั้น 1 โรงแรมนารายณ์ สีลม

- ปฎิทินโครงการจัดฝึกอบรมประจำปี 2558 ดูรายละเอียดที่นี่
- สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มธ.เปิดรับสมัครการอบรมสำหรับผู้ขอรับ ใบอนุญาติขับรถส่วนบุคคล สำหรับผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไป อบรมเฉพาะวันเสาร์ เริ่ม 1 พย. 57 ดูรายละเอียดที่นี่ และ LOADใบสมัครที่นี่

- เรื่องการนำรถเข้ามาจอดในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ สำหรับผู้อบรม(ดูรายละเอียดที่นี่)

 
  โครงการบริการสังคมประจำเดือน
โครงการบริการวิชาการประจำเดือน
สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคมขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรมหลักสูตรวิชาการโดยคณะผู้จัดทำที่มีประสบการณ
และวิทยากรที่มีคุณภาพจากหลากหลายหน่วยงาน
  • กรุงเทพ
  • ภูมิภาค(สงขลาี่)
   วัน -เดือน- ปี
หลักสูตร ( กรุงเทพ)
สถานที่
1 2,3,6 ก.ค. 58 Effective Presentation and Meeting In English for AEC โรงแรมนารายณ์
2 2-3 ก.ค. 58 ศิลปะการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development) ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
3 6-7กค. 58 เทคนิคการฝึกสอนแนะนำงาน (COACHING TECHNIQUE) ม.ธ.ท่าพระจันทร์
4 6-7ก.ค. 58 การพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) โรงแรมนารายณ์
5 8 ก.ค. 58 การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ม.ธ.ท่าพระจันทร์
6 9-10 ก.ค. 58 ยุทธศาสตร์การวัดความสำเร็จ ขององค์กร KPI ม.ธ.ท่าพระจันทร์
7 13-14 ก.ค. 58 หัวหน้างานกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR FOR NON-HR) ม.ธ.ท่าพระจันทร์
8 15 ก.ค. 58 เทคนิคการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ม.ธ.ท่าพระจันทร์
9 16-17ก.ค. 58 EQ-AQ การเสริมสร้างประสิทธิภาพและ ความสำเร็จในการทำงาน ม.ธ.ท่าพระจันทร์
10 20-21 ก.ค. 58 ศิลปะการพัฒนาหัวหน้างาน ม.ธ.ท่าพระจันทร์
11 20-21 ก.ค. 58 เทคนิคการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ม.ธ.ท่าพระจันทร์
12 22-23 ก.ค. 58 เทคนิคการสร้างความรัก ความผูกพัน และความภักดีต่อองค์กร เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน ม.ธ.ท่าพระจันทร์
13 24-25 ก.ค. 58 สุดยอดเลขานุการมืออาชีพ ม.ธ.ท่าพระจันทร์
14 27-28ก.ค. 58 เทคนิคการใช้ระบบสมรรถนะ (Competency) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ม.ธ.ท่าพระจันทร์
15 29 ก.ค. 58 เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ ม.ธ.ท่าพระจันทร์
  วัน -เดือน- ปี
หลักสูตร (ภูมิภาค)
ค่าลงทะเบียน
1
23 – 24 ก.พ. 2558
“การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย”
     3,000.-
2
25 – 26 ก.พ. 2558
“ศิลปะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่”
3,000.- ์
3. 27 –28 ก.พ. 2558
“การเขียนหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร”
      3,000.-
4.
2 – 4 มี.ค. 2558
“การบริหารงานพัสดุและแนวทางปฏิบัติการกำหนดและเปิดเผย ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
     4,500
5.
ที่ 5 – 6 มี.ค. 2558
“ยุทธศาสตร์การวัดความสำเร็จขององค์กร KPI”
       3,000

ณ โรงแรมเอเชี่ยน (Asian Hotel) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายปรีดา สุวรรณวาสี โทร. 08 7802 8461 โทรสาร 0 2225 7517


ดูปฏิทินโครงการฝึกอบรมในปี 2558ปฏิทินโครงการ

- คู่มือแนวปฏิบัติสำหรับผู้จัดอบรม เรื่องการจัดโครงการฝึกอบรมในทัณฑสถาน