* แจ้งยกเลิกโครงการ Effective Presentation : ศิลปะการนำเสนอ เพื่อครองใจผู้ฟัง รุ่นที่ 52 ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ วันที่ 23-25 เม.ย. 57
ffffff
line decor
  
line decor

     

 


ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม
สัมมนา โครงการบริการวิชาการ


โหลดโปรแกรม Arcrobat Reader
รายการวิทยุ Fm

       จุลสารสำนัก     

 

free hit counters login page
ผู้เข้าเยี่ยมชม

 

 

 
 
 
     กิจกรรม   

 

   ข่าวประชาสัมพันธ  
 


- สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มธ. ขอเปลี่ยนแปลงวันที่การจัดอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ" รุ่นที่ 29 จากเดิมวันที่ 10 ก.ย.57 เปลี่ยนเป็นวันที่ 15 กันยายน 2557 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมคึกฤทธิ์ ปราโมช สถาบันไทยคดีศึกษา ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์ 1 มธ.ท่าพระจันทร์ จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
- สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยศูนย์นวัตกรรมอาเซียน เพื่อการพัฒนาและเพิ่มผลผลิต "จัดโครงการประกวดสารคดีสั้นแนะนำสำนัก เสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์
เป็นภาษาอังกฤษ" ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ดูรายละเอียดได้ที่นี่ และ Down load ใบสมัครได้ที่นี่
- สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม จัดโครงการพัฒนากลุ่มนักบริหาร หลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง” อุดมศึกษา รุ่นที่ 14 ดูรายละเอียดที่นี่
- เรื่องการนำรถเข้ามาจอดในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ สำหรับผู้อบรม(ดูรายละเอียดที่นี่)

 
  โครงการบริการสังคมประจำเดือน
โครงการบริการวิชาการประจำเดือน
สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคมขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรมหลักสูตรวิชาการโดยคณะผู้จัดทำที่มีประสบการณ
และวิทยากรที่มีคุณภาพจากหลากหลายหน่วยงาน
  • กรุงเทพ
  • ภูมิภาค(นครราชสีมาี่)
   วัน -เดือน- ปี
หลักสูตร ( กรุงเทพ)
สถานที่
1 1-2 พ.ค. 57 มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในการทำงาน ม.ธ.ท่าพระจันทร์
2 6-7พ.ค. 57 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูด ในที่ชุมชน ม.ธ.ท่าพระจันทร์
3 8 พ.ค. 57 เทคนิคการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ม.ธ.ท่าพระจันทร
4 8 พ.ค. 57 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กลยุทธ์การปรับตัว โรงแรมนารายณ์
5 14 พ.ค. 57 USING 3 KEYS SUCCESS TO ACHIEVE YOUR GOAL ม.ธ.ท่าพระจันทร์
6 15-16 พ.ค. 57 เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม อย่างมีประสิทธิภาพ ม.ธ.ท่าพระจันทร์
7 15-16 พ.ค. 57 การบริหารและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อปรับตัวเข้าสู่ AEC โรงแรมนารายณ์
8 19-20 พ.ค. 57 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหาร โดยใช้หลักการ 7 Plus Habits โรงแรมนารายณ์
9 19-20 พ.ค. 57 เทคนิคการให้บริการที่ประทับใจ ม.ธ.ท่าพระจันทร์
10 20-21 พ.ค. 57 กลยุทธ์ในการพัฒนานวัตกรรม สู่ความเป็นเลิศขององค์กร ม.ธ.ท่าพระจันทร์
11 21-22 พ.ค. 57 สุดยอดเลขานุการมืออาชีพ ม.ธ.ท่าพระจันทร์
12 26 พ.ค. 57 การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและ การสร้างคุณค่าในการบริการ ม.ธ.ท่าพระจันทร์
13 26-27 พ.ค. 57 การพัฒนาระบบคิดและความคิดสร้างสรรค์ โรงแรมนารายณ์
14 27-28พ.ค. 57 ทฤษฎีเกมกับกลยุทธ์สู่ความสำเร็จขององค์กร (Blue Ocean and Game Theory) ม.ธ.ท่าพระจันทร์
15 29-30 พ.ค. 57 เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ KM/LO ให้มีคุณค่าแก่องค์กร ม.ธ.ท่าพระจันทร์
  วัน -เดือน- ปี
หลักสูตร (ภูมิภาค)
ค่าลงทะเบียน
1
18-20 เม.ย. 56
การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
     3,800
2
22-23 เม.ย. 56
การสร้างความสำเร็จด้วยวิธีคิดอย่างเป็นระบบ
 2,500์
3. 24-25 เม.ย. 56
การเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดีขององค์กร
      2,500
4.
26-27 เม.ย. 56
การเขียนหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร
      2,500
5.
29-30 เม.ย. 56
การเสริมสร้างความสุขด้วยการสั่งจิต
       2,500

อบรม ณ โรงแรมราชพฤกษ์ แกรนด์ จังหวัดนครราชสีมา ผู้รับผิดชอบโครงการ นายปรีดา สุวรรณวาสี โทร 087-8028461


ดูปฏิทินโครงการฝึกอบรมในปี 2557ปฏิทินโครงการ